Prašome atidžiai perskaityti pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje „gmk.lt“  taisykles. Jeigu turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, mielai prašome su mumis susiekti el. paštu info@gmk.lt, arba telefono numeriu: +370 606 44443.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. gmk.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu gmk.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas su Taisyklėmis sutinka pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis.“

1.3. Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu keisti ir papildyti Privatumo Politiką (Taisykles). Pardavėjas neprivalo įspėti Pirkėją apie Taisyklių papildymą ar pasikeitimą. Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja iškart po jų paskelbimo „gmk.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Užsisakyti ir pirkti „gmk.lt“ prekes turi teisę išimtinai tik:

1.4.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje „gmk.lt“ yra tvarkomi vadovaujantis reguliacija „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679“

2.2. Informacija renkama apie asmenis

2.2.1. Pirkdamas „gmk.lt“ prekes Pirkėjas privalo pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninį pašto adresą), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.3. Asmens duomenų saugojimas

2.3.1. Duomenys, kuriuos „gmk.lt“  renka iš Pirkėjų laikomi Europos Ekonominės Erdvės („EEE“) teritorijoje. Teikdami savo asmens duomenis, Pirkėjai sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. „gmk.lt“ imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Pirkėjų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

2.3.2. Visi Pirkėjų teikiami duomenys yra saugiai laikomi „gmk.lt“ serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. Tuo atveju, kai Pirkėjams yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Pirkėjai juos pasirenka patys), kurie įgalina Pirkėjus naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Pirkėjai yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. „gmk.lt“ maloniai prašo Pirkėjų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

2.3.3. Jeigu „gmk.lt“ kyla abejonių dėl Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumo, „gmk.lt“  turi teisę sustabdyti šio Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

2.3.4. Pirkėjų asmeniniai duomenys bus saugomi mažiausią laiko periodą, nustaytą LR įstatymų tvarka.

2.3.5. „gmk.lt“ nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Elektroninės parduotuvės „gmk.lt“ pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl „gmk.lt“ ši informacija neprieinama. Taip pat „gmk.lt“ niekada neprašys pirkėjo patikslinti mokėjimo kortelės duomenų elektroniniu paštu ar telefonu, todėl Pirkėjo atsakomybė tokios informacijos neviešinti.

2.3.6. Nepaisant to, kad „gmk.lt“ deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Pirkėjų duomenis, „gmk.lt“ negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Pirkėjo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, „gmk.lt“ taiko itin griežtas asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Pirkėjų duomenų.

2.4. Asmens duomenų naudojimas

2.4.1. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo – pardavimo tikslais.

2.4.2. Taip pat kad Pirkėjai būtų informuoti apie „gmk.lt“ teikiamų paslaugų pakeitimus.

2.4.3. „gmk.lt“ taip pat, gavusi išankstinį Pirkėjų sutikimą, gali naudoti asmenų duomenis tam, kad pateiktų Pirkėjams informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios galėtų juos sudominti, informaciją apie naujausius gaminius bei išskirtines nuolaidas t. y. tiesioginės rinkodaros tikslu. Tokį sutikimą Pirkėjas gali išreikšti pažymėdamas atitinkamą pasirinkimą prekių užsakymo teikimo metu arba prenumeruodamas „gmk.lt“ naujienlaiškį.

2.5. Informacijos atskleidimas

2.5.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas, jei šie naudoja tinkamas duomenų saugojimo priemones. Tokie partneriai yra AB Lietuvos Paštas, UAB „Baltic Post“, Paypal bei Paysera mokėjimų sistemos, valdžios įstaigos, profesionalūs verslo patarėjai, buhalteriai bei auditoriai. Taip pat ketinant parduoti „gmk.lt“ veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Pirkėjų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Asmenų teisės

2.6.1. Teisė būti informuotiems apie jų duomenų tvarkymą.

2.6.2. Teisė pateikus užklausą el. paštu info@gmk.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Pirkėjo duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Pirkėjas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. „gmk.lt“ nedelsiant praneša Pirkėjui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

2.6.3. Teisė pateikę užklausą el. pašto adresu info@gmk.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjams pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis „gmk.lt“ teikia Pirkėjui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;

2.6.4. Teisė būti pamirštam – kiekvienas Pirkėjas turi teisę pareikalauti nustoti naudoti ar ištrinti jo asmeninius duomenis.*

          *Jei atliktas pirkimas, duomenys liks saugomi tik valdžios institucijose įstatymų nustatyta tvarka.

2.6.5. Teisė į duomenų perkeliamumą.

2.6.6. Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (informuojant „gmk.lt“ el. paštu info@gmk.lt, arba spaudžiant „unsubscribe“ mygtuką kiekvieno naujienlaiškio apačioje).

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau -Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“ paskutiniame užsakymo proceso etape.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pažymėjus varnelę ties teiginiu „Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis.“ ir paspaudus mygtuką „Pateikti užsakymą“ paskutiniame užsakymo proceso etape, Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytą prekę, pristatymo išlaidas (jei nenurodyta kitaip) ir prekę priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

4.3. Registruojantis Pirkėjas, privalo pateikti teisingus, šių taisyklių 2.2. punkte nurodytus duomenis, siekiant, kad Pardavėjas tinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus.

4.4. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekes ir jas pirkti „gmk.lt“ elektorinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti laikantis 12 skyriuje nustatytų prekės grąžinimo sąlygų ir tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo Pirkėjo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda dėl Pirkėjo kaltės.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui apsipirkti „gmk.lt“ el. parduotuvėje.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais ir sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.2. ir 5.3. punktuose numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamo prekės gavimo dienos.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Pardavėjo darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 4 skyriuje paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo prieigą prie „gmkl.lt“ elektroninės parduotuvės ar kitaip apriboti galimybę naudotis „gmk.lt“ duomenų baze.

7.2. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo pateiktą informaciją el. parduotuvėje „gmk.lt“ jei ji galimai pažeidžia LR teisės aktus ar prieštarauja gerai moralei.

8. Prekės užsakymas

8.1. Laikydamasis Taisyklių, Pirkėjas „gmk.lt“ el. parduotuvėje turi teisę pirkti visas egzistuojančias prekes.

8.2. Standartinis užsakymo paruošimo ir užsakytų prekių išsiuntimo Pirkėjui laikas, darbo dienomis yra 24 valandos po užsakymo pateikimo ir apmokėjimo momento. 

8.3. Pirkėjui po užsakymo pateikimo ir apmokėjimo per 24 valandas negavus atitinkamos informacijos apie prekių išsiuntimą derėtų susisiekti su „gmk.lt“ el. parduotuvės administratoriais el. paštu info@gmk.lt.

9. Prekių kainos

9.1. Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos. Vienu metu galima pritaikyti tik vieną nuolaidos kodą.

9.2. Pirkėjams turintiems sutartis su „gmk.lt“ administruojančia įmone kainos nustatomos atskiru susitarimu.

10. Atsiskaitymo už prekes tvarka

10.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

10.1.1. Grynaisiais pinigais pristatymo metu. Pasirinkę šį mokėjimo būdą, už pirkinius sumokėsite tik juos gavę. Apmokėti už prekes pristatymo metu galima užsakymams neviršijantiems 300 eurų su PVM. Atsisakius priimti pristatytas prekes išrašoma sąskaitą faktūra už faktines transporto išlaidas.

Dėmesio: prekių pristatymo metu turėkite tikslią grynųjų pinigų sumą, nurodytą Jūsų užsakyme.

10.1.2. Naudojantis paysera.lt sistema. Ši sistema Jums leis atsiskaityti:

– Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės pagalba;

– parduotuvių MAXIMA kasose;

– kioskuose pažymėtuose „Lietuvos spauda“ ir „Rkiosk“  ženklais visoje Lietuvoje.

Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į paysera.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

10.2. Pirkėjas, turintis sutartį su „gmk.lt“ administruojančia įmone, atsiskaito sutartyje numatytomis sąlygomis.

10.3. Tik gavus apmokėjimą už prekes jei nesutarta kitaip prekės paruošiamos išsiuntimui ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Šis punktas netaikomas Pirkėjams, turintiems sutartį su „gmk.lt“ ir Pirkėjams pasirinkusiems apmokėjimo būdą „Grynaisiais pristačius prekę“.

10.4. Apmokėjimo gavimo momentu laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna mokėjimo nurodymą į savo banko sąskaitą.

10.5. Negavęs apmokėjimo, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą sistemoje saugo 7 (septynias) dienas, vėliau, negavus apmokėjimo, užsakymas anuliuojamas. Šis punktas netaikomas Pirkėjams, turintiems sutartį su „gmk.lt“.

11. Prekių pristatymas

11.1. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo termino vėlavimo jei tai įvyko dėl Pirkėjo kaltės.

11.2. Standartinis pristatymo mokestis Lietuvoje (išskyrus Neringos miestą) – 2 eurai (jei nenurodyta kitaip), pristatymas Neringos mieste pagal atskirą susitarimą. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.

11.3. Standartinis pristatymo laikas yra 1-3  darbo dienos po užsakymo pateikimo ir apmokėjimo. Tikslesnis pristatymo laikas nurodytas prekių aprašymuose. Atkreipkite dėmesį: švenčių dienos ir savaitgaliai nėra įtraukti. Pristatymo laikas nėra esminė sutarties sąlyga.

11.4. Dažniausiai prekės yra paruošiamos ir perduodamos tretiesiems asmenims – kurjeriams per 24h nuo užsakymo apmokėjimo gavimo, dar per 24h kurjeriai standartiškai pristato prekę Pirėkui. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Pristatymai vykdomi pasitelkiant trečiuosius asmenis – kurjerius, todėl „gmk.lt“ negali garantuoti labai tikslaus pristatymo laiko.

11.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

11.6. Gavęs prekę Pirkėjas privalo įsitikinti, kad prekės pakuotė nėra pažeista, pastebėjus akivaizdžių pakuotės pažeidimų (pakuotė suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) Pirkėjas turi teisę nepriimti prekės ir apie tai pažymėti siuntos priėmimo-perdavimo dokumente, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ų) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės pažeidimų, jei jų atsirado dėl trečiųjų asmenų pažeistos pakuotės.

12. Prekių grąžinimas

12.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“, taisyklių numatyta tvarka.

12.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinami už prekes sumokėti pinigai, jei dėl prekės trūkumo yra atsakingas Pardavėjas.

12.3. Prekės grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos informuodamas apie tai Pardavėją 5.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.

12.4. Grąžinant prekę būtina laikytis papildomų sąlygų:

12.4.1. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

12.4.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, „Balticdomini.com“ turi teisę nepriimti daikto grąžinimui;

12.4.3. Grąžinama prekė turi būti grąžinta Pardavėjo pakuotėje arba kitoje pakuotėje, užtikrinančioje saugų transportavimą/siuntimą;

12.4.4. Prekės turi būti grąžinamos Pardavėjui adresu: Savanorių pr. 11E, Vilnius. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti;

12.4.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke taip pat turi būti grąžintos tuo pačiu metu;

12.4.6. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas privalo informuoti pardavėją el. paštu arba telefonu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį;

12.4.7. Pirkėjui tenka prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus kuomet grąžinama nekokybiška prekė, tuomet pristatymo ir grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui. Pirkėjas sumoka už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o „gmk.lt“, įsitikinę, kad prekė grąžinta dėl netinkamos kokybės, grąžina Klientui patirtas pristatymo, grąžinimo išlaidas bei už prekę sumokėtą sumą.

12.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

13. Informacijos teikimas

13.1. Pardavėjas informaciją Pirkėjui teikia naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefonu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais „gmk.lt“ elektroninėje parduotuvėje. Pagrindiniai jų el. paštas info@gmk.lt.

13.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus „gmk.lt“ el. parduotuvėje.

14.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės spalva gali neatitikti prekės kompiuterinio maketo spalvos Pirkėjo naudojamame monitoriuje.

14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

15. Akcijos, taikomos Pardavėjo

15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15.2. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams dovanų kuponus, kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes.

15.3. Jei užsakymo suma yra didesnė nei Pirkėjo dovanų kupono suma Pirkėjas turi sumokėti įsigyjamos prekės kainos skirtumą.

15.4. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.

15.5. Dovanų kupono savininko pareiga yra saugoti jį ir niekam nerodyti unikalaus jo kodo.

15.6. Dovanų kuponas nebus atnaujintas, jei buvo pamestas, pavogtas arba sugadintas.

15.7. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik Pardavėjo organizuojamoms akcijoms ir netaikomos, kai akcijos yra organizuojamos per Pardavėjo Tarpininkus.

15.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja kuponus „gmk.lt“ prekėms per Pardavėjo Tarpininkų organizuojamas akcijas, Pirkėjas privalo laikytis Tarpininkų nustatytų pirkimo-pardavimo taisyklių, su kuriomis Pirkėjas sutinka pirkdamas kuponus.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus spręsti derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

16.2 Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“. Asmens duomenų apsauga vykdoma remiantis reguliacija „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679“