Hidrologija ir okeanografija

Hidrologija ir okeanografijaKas tai?

Jei myli jūrą, mėgsti keliauti, nori pažinti žemę, jūras ir vandenynus, tuomet ši programa skirta Tau. Tik Klaipėdos universitete rengiami profesionalūs fizinių mokslų atstovai, geografai, tiriantys jūras okeanologai, jūros krantų ir bangų veiklos tyrėjai, vertinantys jūros, saulės, žemės gelmių ir vėjo energetinius resursus, tiriantys jūros uostų darbą veikiančius gamtinius ir ekonominius procesus, sudarantys jūrines prognozes, taikantys geoinformacines ir naujausias fizinės geografijos žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Apie programą

Programos tikslas paruošti specialistus, kurie turėtų geografinį išsilavinimą, gebėtų interpretuoti gamtinius (ypač jūrinius), geofizinius, klimatinius, socialinius reiškinius ir procesus, vertinti jų būsenas bei sąveikas, gebėtų praktiškai taikyti dalykines žinias, hidrometrinius, meteorologinius, okeanografinius, hidrocheminius, geofizinius tyrimų metodus, geoinformacines sistemas, tikimybinę analizę, geoprocesų modeliavimą. Bakalaurai gauna įgūdžių leidžiančių taikyti matematinius metodus vandens ir sausumos aplinkos tyrimuose, turi bendravimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis ir darbo komandoje patirties.

Studentams suteikiamos žinios iš geografijos, geofizikos, geologijos, hidrochemijos, aplinkos inžinerijos, aplinkosaugos, kartografijos, hidrologijos, okeanografijos, klimatologijos, meteorologijos, hidrobiologijos, suteikiami gebėjimai taikyti matematinius ir geoinformacinius (GIS), aplinkos nuotolinių tyrimų metodus.

Daug dėmesio studijose skiriama Pasaulio ir Europos jūrų geografiniam pažinimui, praktiniams darbams. Studentai įgyja žinių lauko praktikose prie upių ir marių, atlikdami okeanografinius tyrimus Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, taip pat atlieka tolimąją pažintinę praktiką Europos jūrų kranto stotyse.

Valstybinis kodas
6121CX014

Įgyjama kvalifikacija
Fizinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
3 m. – nuolatinės.

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
180

Kredito kaina (2018 m.)
34 Eur

Metinė studijų kaina (2018 m.) 
2040 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Papildoma informacija
Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

Priėmimo sąlygos / Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Geografija 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba biologija, arba istorija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 2,5 balo;
2 vieta – 1,5 balo;
3 vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4 (atitinka 2018 m. galiojusį minimalų konkursinį balą 3,6).

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų  studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų dalykai

Dalykų schema su kreditais

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Aukštoji matematika (P001B005) 5
2 Bendroji chemija (P000B093) 5
3 Bendroji geografija (P000B018) 6
4 Meteorologijos pagrindai (P000B184) 6
5 Fizikos pagrindai (P000B101) 5
6 Profesinė užsienio kalba 1 3
Iš viso: 30

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Filosofija (H001B001) 3
2 Lietuvos geografija (P000B173) 5
3 Bendroji geologija (P000B155) 6
4 Geodezija (P000B016) 5
5 Gamtinė mokomoji lauko praktika (P000B185) 3
6 Geografinės informacinės sistemos (P000B199) 5
7 Profesinė užsienio kalba 2 3
Iš viso: 30

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Profesinė kalba (H592B006) 3
2 Geografinių Tyrimų Metodai (P000B019) 6
3 Hidrologija (P000B013) 6
4 Hidrologijos praktika (P000B109) 6
5 Klimatologijos pagrindai (P000B224) 6
6 Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1 3
Iš viso: 30

4 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Taikomoji hidrologija (P000B105) 5
2 Okeanografijos praktika (P000B233) 4
3 Geomorfologija (P000B237) 5
4 Okeanografija (P000B232) 7
5 Nuotoliniai tyrimų metodai (P000B241) 6
6 Gamybinė praktika (P000B242) 3
Iš viso: 30

5 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Geosisteminis kursinis darbas (P000B044) 6
2 Krantotyra (P000B106) 5
3 Geochemija (P000B071) 5
4 Jūrų ir vandenynų geologija (P000B516) 4
5 Vandenų biogeografija (P000B094) 5
6 Kompiuterinė statistika hidrologijoje (P000B129) 5
Iš viso: 30

6 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Bakalauro baigiamasis darbas (P000B046) 16
2 Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės) (P000B063) 5
3 Jūrų teisė ir mėlynoji ekonomika (P000B231) 5
4 Pasirenkamas specialybės dalykas 4
Iš viso: 30

Pasirenkamas specialybės dalykas

Studijų dalykas ECTS
1 Hidrodinamika (P000B029) 4
2 Ekologinis monitoringas ir užterštumo kontrolė (B000B337) 4
3 Aplinkos inžinerija (P000B174) 4
4 Hidromechanika (T220B001) 4
5 Kartografijos pagrindai (jūrinė) (P000B179) 4

Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1

Studijų dalykas ECTS

Profesinė užsienio kalba 1

Studijų dalykas ECTS

Profesinė užsienio kalba 2

Studijų dalykas ECTS

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.

Kiekviena studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamaisiais egzaminais ir (ar) baigiamojo darbo (projekto) gynimu.

Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema. Žinios vertinamos šiais pažymiais:

Išlaikyta, neišlaikyta KU pažymių skalė Apibūdinimas
Išlaikyta 10 (puikiai) Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 (labai gerai) Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) blogesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
Neišlaikyta 4, 3, 2, 1 (nepatenkinamai) Netenkinami minimalūs reikalavimai

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Pirmosios pakopos studijų ir magistrantūros absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Pagal savo pobūdį, baigiamieji darbai gali būti moksliniai tiriamieji ir tiriamieji-taikomieji.

Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais. Pirmosios pakopos studijose baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama ne mažiau kaip 12 kreditų, magistrantūroje − 30 kreditų, kai studijų programos apimtis 120 kreditų, arba 24 kreditai, kai studijų programos apimtis 90 kreditų.

Baigiamuoju darbu bei jo gynimu studentas turi parodyti savo kūrybingumą, gebėjimą kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves bei kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties tyrimus ir gautus rezultatus, socialinės bei komercinės aplinkos, teisės aktų ir finansinių galimybių išmanymą, informacijos šaltinių paieškos ir kvalifikuotos jų analizės įgūdžius, skaičiuojamųjų metodų ir specializuotos programinės įrangos bei bendrosios paskirties informacinių technologijų naudojimo įgūdžius bei gebėjimą aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti savo atliktų tyrimų rezultatus ir(ar) sukurtą produktą įvairioms klausytojų auditorijoms.

Baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje. Visi viešojo gynimo posėdyje dalyvaujantys kvalifikacijos komisijos nariai dviem dešimtbalės skalės pažymiais įvertina studento baigiamąjį darbą ir jo gynimą. Gynimo pažymio svertinis koeficientas - iki 0,2. Galutinis pažymys apskaičiuojamas kaip posėdyje dalyvavusių kvalifikacijos komisijos narių pateiktų pažymių aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveikojo skaičiaus.

Studijų programos formos

nuolatinės

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis fakultetas

dr. Inga Dailidienė

Gamtos mokslų katedra

 

Karjera

Kur dirba absolventai?

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klaipėdos skyrius, Palangos oro uosto meteorologinė stotis, Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų atviros prieigos centras, Jūros technologijų ir Gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedra, Talino technologijų universiteto (TTU) Kibernetikos institutas, Bangų inžinerijos laboratorija (Estija), Mosėdžio akmenų muziejus, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, UAB „Gistama“, UAB Baltijos aviacijos akademija, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.

Praktikų akimirkos

Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Baltijos jūra)
Okeanografijos praktika (Baltijos jūra)