Hidrologija ir okeanografija

Hidrologija ir okeanografijaKas tai?

Jei myli jūrą, mėgsti keliauti, nori pažinti žemę, jūras ir vandenynus, tuomet ši programa skirta Tau. Tik Klaipėdos universitete rengiami profesionalūs fizinių mokslų atstovai, geografai, tiriantys jūras okeanologai, jūros krantų ir bangų veiklos tyrėjai, vertinantys jūros, saulės, žemės gelmių ir vėjo energetinius resursus, tiriantys jūros uostų darbą veikiančius gamtinius ir ekonominius procesus, sudarantys jūrines prognozes, taikantys geoinformacines ir naujausias fizinės geografijos žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Apie programą

Programos tikslas paruošti specialistus, kurie turėtų geografinį išsilavinimą, gebėtų interpretuoti gamtinius (ypač jūrinius), geofizinius, klimatinius, socialinius reiškinius ir procesus, vertinti jų būsenas bei sąveikas, gebėtų praktiškai taikyti dalykines žinias, hidrometrinius, meteorologinius, okeanografinius, hidrocheminius, geofizinius tyrimų metodus, geoinformacines sistemas, tikimybinę analizę, geoprocesų modeliavimą. Bakalaurai gauna įgūdžių leidžiančių taikyti matematinius metodus vandens ir sausumos aplinkos tyrimuose, turi bendravimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis ir darbo komandoje patirties.

Studentams suteikiamos žinios iš geografijos, geofizikos, geologijos, hidrochemijos, aplinkos inžinerijos, aplinkosaugos, kartografijos, hidrologijos, okeanografijos, klimatologijos, meteorologijos, hidrobiologijos, suteikiami gebėjimai taikyti matematinius ir geoinformacinius (GIS), aplinkos nuotolinių tyrimų metodus.

Daug dėmesio studijose skiriama Pasaulio ir Europos jūrų geografiniam pažinimui, praktiniams darbams. Studentai įgyja žinių lauko praktikose prie upių ir marių, atlikdami okeanografinius tyrimus Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, taip pat atlieka tolimąją pažintinę praktiką Europos jūrų kranto stotyse.

Valstybinis kodas: 6121CX014

Įgyjama kvalifikacija: Fizinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė: 3,5 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis: Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais: 210

Kredito kaina: 34 Eur

Metinė studijų kaina: 2040 Eur

Studijų kalba: Lietuvių

Priėmimo sąlygos / Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė >>>

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Geografija 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba biologija, arba istorija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
Brandos darbo įvertinimas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų  studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų dalykai

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Bendroji chemija (P000B093) 5
2 Bendroji geografija (P000B018) 6
3 Meteorologijos pagrindai (P000B184) 6
4 Fizikos pagrindai (P000B101) 5
5 Aukštoji matematika (P001B005) 5
6 Profesinė užsienio kalba 1 3
Iš viso: 30

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Filosofija (H001B001) 3
2 Geodezija (P000B016) 5
3 Gamtinė mokomoji lauko praktika (P000B185) 3
4 Lietuvos geografija (P000B173) 5
5 Bendroji geologija (P000B155) 6
6 Tikimybių teorija ir matematinė statistika (P160B032) 5
7 Profesinė užsienio kalba 2 3
Iš viso: 30

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Jūrų ir vandenynų geografija (P000B009) 6
2 Hidrologija (P000B013) 6
3 GIS (Geografinės informacinės sistemos) (P000B027) 6
4 Klimatologijos pagrindai (P000B224) 6
5 Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1 3
6 Profesinė kalba 3
Iš viso: 30

4 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Taikomoji hidrologija (P000B105) 5
2 Hidrologijos praktika (P000B109) 6
3 Hidromechanika (T220B073) 5
4 Poveikis aplinkai ir stebėsena (kursinis darbas) (P000B226) 5
5 Jūrų ir vandenynų geologija (P000B227) 6
6 Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 2 3
Iš viso: 30

5 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Geografinių tyrimų metodai (P000B019) 6
2 Krantotyra (P000B106) 5
3 Geochemija (P000B071) 5
4 Kompiuterinė statistika hidrologijoje (P000B129) 5
5 Geomorfologija (P000B413) 4
6 Pasirenkamas specialybės dalykas 2 5
Iš viso: 30

6 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Kartografijos pagrindai (jūrinė) (P000B179) 4
2 Okeanografijos praktika (P000B039) 6
3 Geosisteminis kursinis darbas (P000B044) 6
4 Okeanografija (P000B043) 5
5 Nuotoliniai tyrimų metodai (P000B006) 5
6 Pasirenkamas specialybės dalykas 3 4
Iš viso: 30

7 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Gamybinė praktika (P000B032) 5
2 Bakalauro baigiamasis darbas (P000B046) 16
3 Hidrologinės prognozės (P000B108) 5
4 Jūrų teisė (S000B02D) 4
Iš viso: 30
Karjera

Kur dirba absolventai?

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klaipėdos skyrius, Palangos oro uosto meteorologinė stotis, Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų atviros prieigos centras, Jūros technologijų ir Gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedra, Talino technologijų universiteto (TTU) Kibernetikos institutas, Bangų inžinerijos laboratorija (Estija), Mosėdžio akmenų muziejus, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, UAB „Gistama“, UAB Baltijos aviacijos akademija, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.

Praktikų akimirkos

Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Šiaurės jūra)
Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Suomijos įlanka)
Okeanografijos praktika (Baltijos jūra)
Okeanografijos praktika (Baltijos jūra)