Studijos

Bendrai apie studijas

Studijos Klaipėdos universitete vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.
Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

1. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija.

2. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija.

3. Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Doktorantūros studijos

Fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties (06P) doktorantūros studijos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-702 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ pakeitimo“ buvo suteikta Fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties (06P) doktorantūros teisė Vilniaus universitetui kartu su Klaipėdos universitetu ir Gamtos tyrimų centru.

Konkursai į doktorantūros studijas vykdomi atskirai, priklausomai nuo institucijai skirtų doktorantūros vietų 06P kryptyje.

 

Dokumentai:

Reglamentas >>>

Doktorantūros dalykų sandai >>>

Doktorantai

ELENA GALINIENĖ

Tema: Klimatinių ir socioekonominių veiksnių įtaka pajūrio krašto urbanistinei raidai (Lietuvos pajūrio pavyzdžiu)
Darbo vadovė - prof. dr. Inga Dailidienė

ARVYDAS URBIS

Tema: Kuršių nerijos (Lietuvos dalies) kraštovaizdžio estetinio patrauklumo vertinimas taikant geografinę informacijos sistemą
Darbo vadovas - prof. dr. Ramūnas Povilanskas

REMIGIJUS DAILIDĖ

Nuotolinių metodų taikymas tarptautinių tarpinių vandenų tvarkymo sistemose globalinio klimato kaitos sąlygomis
Darbo vadovas - prof. dr. Ramūnas Povilanskas

EGLĖ BALTRANAITĖ

Fizinių geografinių veiksnių poveikis Pietų Baltijos pajūrio kurortų konkurencingumui
Darbo vadovas - prof. dr. Ramūnas Povilanskas

INDRĖ RAZBADAUSKAITĖ-VENSKĖ

Tema: Tvaraus vartojimo geografinių skirtumų tyrimas: rinkodaros poveikis pertekliniam vartojimui ir taršai jūrų priekrantėse
Darbo vadovė - prof. dr. Inga Dailidienė

VITALIJUS KONDRAT

Tema: Nešmenų biudžeto kaitos vertinimas remiantis skersinio kranto profilio dinamika pietryčių Baltijos jūros regione
Darbo vadovė - doc. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė

ILONA ŠAKUROVA

Tema: Išilginio nuosėdų transporto modeliavimas pietryčių Baltijos jūroje kintančių gamtinių faktorių ir antropogeninės apkrovos sąlygomis
Darbo vadovas - prof. dr. Tarmo Soomere