GAMTOS MOKSLŲ KATEDRA

Pažink gamtos mokslų pasaulį!

Apie studijas

Ekologijos ir aplinkotyros studentas įgauna žinių apie ekologines sistemas, jų funkcionavimą, abiotinių ir biologinių procesų sąveiką jūrinėje ir kranto zonos aplinkoje, supranta klasikines koncepcijas ir šiuolaikinius metodus, taikomus ekologiniuose tyrimuose. Sugeba stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio biologines, fizines, ar chemines savybes, įvykius ar pokyčius, juos sistemiškai dokumentuoti ir vertinti, moka tinkamai parinkti duomenis modeliuojant ekosistemose vykstančius procesus, sugeba, naudojantis teisiniais ir norminiais dokumentais, kvalifikuotai, spręsti problemas, kylančias dėl antropogeninės veiklos. Absolventui formuojami intelektiniai įgūdžiai: kūrybingumas, inovatyvus požiūris, pareigingumas ir motyvacija, studijavimo įgūdžiai, reikalingi nuolatiniam profesiniam tobulėjimui; pasiruošimas akademiniam ir tiriamajam darbui. Baigę studijas gali užsiimti nuosavu verslu, dirbti ekologais ar gamtinių bei pramonės sistemų analitikais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse.

– įgijęs aplinkos valdymo specializaciją, Įgauna specifinių žinių apie socialines – ekonomines problemas, moka atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, rizikos tikimybę ir kontrolės mechanizmus, prognozuoti poveikį aplinkai ir sveikatai, yra susipažinę su geriausiais gamybos būdais, biotechnologijomis, būvio ciklo vertinimu bei taršos prevencija.
– įgijęs jūrų ekologijos specializaciją, Įgyja specifinių žinių apie vandenynų, jūrų, estuarijų bei pajūrio ekologinių sistemų struktūrą ir funkcionavimą, žino nuotolinius jūrų tyrimo metodus, žino planktono, bentoso ir invazinių organizmų ekologiją, sugeba visa tai susieti su globaliniais klimato pokyčiais ar antropogenine veikla.

Valstybinis kodas: 6211DX014

Įgyjama kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras

Studijų tvarkaraštis: Dieninis

Studijų trukmė: 2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais: 120

Metinė studijų kaina (2017 m.): 3180 Eur

Studijų kalba: Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Konkursinio balo sandara
Konkursinio balo sandara
  1. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=Vx0,6+Bx0,4+PB, kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.
  2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę: KB=Vkx0,4+Px0,6+PB, kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.
Papildomi balai 1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje. Minimalūs reikalavimai Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.
Studijų dalykai

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Mokslinio darbo metodologija ir projekto rašymas (B003M005) 8
2 Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (B003M002) 6
3 Jūros ir kranto zonos valdymas (B000M084) 5
4 Statistiniai metodai jūrų ekologijoje (P160M008) 6
5 Pasirenkamas dalykas 5
Iš viso: 30

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Mokslinis darbas (B000M089) 6
2 Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (B003M003) 6
3 Pajūrio ekologija (B000M016) 6
4 Ekologinė informatika (P000M033) 6
5 Pasirenkamas dalykas 6
Iš viso: 30

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Mokslinis darbas (B000M051) 7
2 Hidroekosistema ir jos taršos prevencija (B000M080) 6
3 Specializacijų dalykai 17
Iš viso: 30

4 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Magistro baigiamasis darbas (B000M009) 30
Iš viso: 30

Specializacijų dalykai

Studijų dalykas ECTS
Aplinkos valdymas
1 Pasirenkamas dalykas 1 6
2 Pasirenkamas dalykas 2 5
3 Pasirenkamas dalykas 3 6
Jūrų ekologija
1 Pasirenkamas dalykas 1 6
2 Pasirenkamas dalykas 2 5
3 Pasirenkamas dalykas 3 6

Pasirenkamas dalykas

Studijų dalykas ECTS
1 Jūros buveinių ir landšaftų ekologija (B000M088) 5
2 Vandens ekosistemų ir gyvųjų išteklių valdymas (B001M017) 5

Pasirenkamas dalykas

Studijų dalykas ECTS
1 Akvakultūros teorija ir praktika (B000M035) 6
2 Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas (P175M001) 6
3 Klimatas ir globaliniai pokyčiai (P000M011) 6
4 Jūrų geochemija ir sedimentologija (P000M027) 6

Pasirenkamas dalykas 1

Studijų dalykas ECTS
1 Biotechnologijos aplinkosaugoje (B000M010) 6
2 Mikrobiologiniai procesai (B000M013) 6
3 Vandens ekosistemų produktyvumas (B000M014) 6
4 Estuarijų ekologija (B000M011) 6

Pasirenkamas dalykas 2

Studijų dalykas ECTS
1 Ekodizainas (B003M004) 5
2 Invazijų ekologija vandens ekosistemose (B000M022) 5
3 Būvio ciklo vertinimas (B000M030) 5
4 Išteklių ir atliekų darnus valdymas (B000M081) 5
5 Biologinė okeanografija (B003M009) 5

Pasirenkamas dalykas 3

Studijų dalykas ECTS
1 Medicininė ekologija (B000M017) 6
2 Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai (P000M007) 6
3 GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimuose (P000M156) 6
4 Technogenezė ir sveikata (B000M019) 6
Kur dirba absolventai?

Baigę studijas gali užsiimti nuosavu verslu, dirbti ekologais ar gamtinių bei pramonės sistemų analitikais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, aplinkos apsaugos departamentuose ar panašia veikla užsiimančiose organizacijose, visuomenės sveikatos centruose, žuvininkystės, jūrinių tyrimų laboratorijose, bei aukštojo mokslo mokymo ar mokslo įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.