GAMTOS MOKSLŲ KATEDRA

PASINERK į Jūrų ir vandenynų pasaulį!

Apie studijas

Magistrantūros programa skirta gilinti studentų kompetenciją, žinias apie jūrų ir vandenynų fizinius procesus, hidrosferos sąveiką su kitomis geosferomis, hidrometeorologinį režimą, naujausius jūrų tyrimo ir prognozių sudarymo metodus, esminius pasaulinio jūrų ūkio komponentus ir jų geografines charakteristikas. Asmuo, turintis gamtinės geografijos magistro kvalifikacinį laipsnį, sugeba taikyti naujausius geografinius, geoinformacinius, jūros ir pajūrio krašto aplinkos tyrimo metodus, turi erdvinio sistemų modeliavimo, geografinių informacinių sistemų pagrindus, taip pat įgūdžių aplinkos planavimo ir kranto zonos valdymo, tyrimo srityse.

Jūrų hidrologija yra gilinamoji magistrantūros programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos fizinių mokslų, gamtos mokslų krypties, gamtinės geografijos specialistus, susipažinusius su naujausiomis mokslo teorijomis, technologijomis ir metodais bei sugebančius kūrybingai pritaikyti studijose įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje. Šios programos pagrindą sudaro: jūrų fizinės struktūros ir funkcijų, jūros-atmosferos ir kitų geosferų interakcijos, klimato kaitos procesų pažinimas, žinių pritaikymas jūrų aplinkos apsaugos valdyme. Studentams suteikiamos žinios ir gebėjimai taikyti naujausius geografinius, geoinformacinius, jūros ir pajūrio krašto aplinkos tyrimo, erdvinio sistemų modeliavimo, geografinių informacinių sistemų (GIS) metodus, taip pat įgūdžiai aplinkos planavimo ir kranto zonos valdymo, tyrimo srityse.

Valstybinis kodas: 6211CX019

Įgyjama kvalifikacija: Fizinių mokslų magistras

Studijų trukmė: 1,5 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis: Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais: 90

Metinė studijų kaina (2017 m.): 2100 Eur

Studijų kalba: Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą.
Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Studijų dalykai

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimuose (P000M156) 6
2 Mokslinio darbo metodologija (P000M059) 6
3 Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai (P000M007) 6
4 Jūrų ir vandenynų fizika (P000M008) 6
5 Pasirenkamasis dalykas 6
Iš viso: 30

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Priešmagistrinė praktika (P000M015) 6
2 Mokslinis darbas (P000M022) 7
3 Baltijos jūros fizika (P000M108) 6
4 Pasirenkamas dalykas 1 6
5 Pasirenkamas dalykas 2 5
Iš viso: 30

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Magistro baigiamasis darbas (P000M024) 30
Iš viso: 30

Pasirenkamas dalykas 1

Studijų dalykas ECTS
1 Jūrų geochemija ir sedimentologija (P000M027) 6
2 Baltijos jūros geologija (P000M101) 6
3 Jūrinių procesų matematinis modeliavimas (P000M106) 6
4 Geostatistikos metodai (P160M007) 6
5 Pajūrio ekologija (B000M016) 6
6 Ekologinė informatika (P000M033) 6

Pasirenkamas dalykas 2

Studijų dalykas ECTS
1 Klimatas ir globaliniai pokyčiai (P000M050) 5
2 Jūrinis kultūros paveldas (P000M109) 5
3 Okeanologija (P000M104) 5

Pasirenkamasis dalykas

Studijų dalykas ECTS
1 Kranto zonos valdymas (B000M043) 6
2 Jūrų ir vandenynų monitoringas (P000M047) 6
3 Bangų dinamika (P000M058) 6
Kur dirba absolventai?

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klaipėdos skyrius, Palangos oro uosto meteorologinė stotis, Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų atviros prieigos centras, Jūros technologijų ir Gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedra, Talino technologijų universiteto (TTU) Kibernetikos institutas, Bangų inžinerijos laboratorija (Estija), Mosėdžio akmenų muziejus, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, UAB „Gistama“, UAB Baltijos aviacijos akademija, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.