GAMTOS MOKSLŲ KATEDRA
Apie programą

ABITURIENTE!

Ekologijos ir aplinkos valdymo studijų programa skirta tiems, kurie nori pažinti gamtą ir joje vykstančius procesus, nori suprasti, kaip veikia gamtinės sistemos, kaip gyvieji organizmai priklauso nuo aplinkos ir kaip gali patys ją keisti. Ekologų tiriamieji objektai yra įvairūs: nuo pačių smulkiausių mikroorganizmų bendrijų dirvožemio paklotėje ar vandens storymėje iki tūkstančius kvadratinių kilometrų besidriekiančių Baltijos jūros dugno dykumų

Priėmimo sąlygos (pagrindiniai kriterijai)

 

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Biologija 0,4 egzaminas
Chemija arba matematika 0,2 egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 egzaminas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:
ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
matematikos valstybinį brandos egzaminą;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų dalykai

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Algologija ir mikologija (B000B057) 5
2 Aukštoji matematika (P001B005) 5
3 Įvadas į ekologiją (B000B301) 5
4 Meteorologija ir klimatologija (P000B025) 4
5 Dirvotyra (P000B041) 4
6 Fizikos pagrindai (P000B101) 5
7 Užsienio kalba 1 3
Iš viso: 31

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Filosofija (H001B002) 3
2 Bendroji ir analizinė chemija (P000B152) 5
3 Mokomoji praktika. Algologija, mikologija ir bestuburių ekologija (B000B299) 5
4 Tikimybių teorija ir matematinė statistika (P160B032) 5
5 Bestuburių zoologija (B005B060) 5
6 Informacinės sistemos aplinkotyroje (P175B006) 3
7 Užsienio kalba 2 3
Iš viso: 29

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Gamtiniai ištekliai (kursinis darbas) (B000B069) 4
2 Stuomeniniai augalai (B004B002) 4
3 Populiacijų ekologija (B000B302) 5
4 Mikrobiologija (B000B300) 5
5 Hidrobiologija (B260B001) 5
6 Biometrija (P000B151) 4
7 Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1 3
Iš viso: 30

4 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Mokomoji praktika: stuomeninių augalų ir stuburinių ekologija, bendroji kartografija (B000B285) 5
2 Organinė chemija (P000B040) 5
3 Sistemotyra ir matematinis modeliavimas (P000B186) 4
4 Bendroji genetika (B220B002) 5
5 Stuburinių zoologija (B005B062) 5
6 Specialybės kalba (H592B006) 3
7 Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 2 3
Iš viso: 30

5 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Bendrijų ir ekosistemų ekologija (B000B334) 5
2 Sisteminės ekologijos kursinis darbas (B000B336) 4
3 GIS (Geografinės informacinės sistemos) (P000B027) 6
4 Evoliucijos teorija (B000B335) 4
5 Pasirenkamas specialaus lavinimo dalykas 1 3
6 Pasirenkamas specialaus lavinimo dalykas 2 4
7 Pasirenkamas specialaus lavinimo dalykas 3 4
Iš viso: 30

6 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Dirvožemio ekologija (B000B333) 4
2 Aplinkos chemija (B000B066) 5
3 Priešdiplominė gamybinė praktika (B000B306) 5
4 Ekologinis monitoringas ir užterštumo kontrolė (B000B337) 4
5 Aplinkos teisė (B000B130) 4
6 Laisvai pasirenkamas dalykas (4 kr.) 4
7 Specializacijų dalykai 4
Iš viso: 30

7 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Baigiamasis darbas (B000B478) 15
2 Aplinkosauginis valdymas (B003B006) 6
3 Specializacijų dalykai 9
Iš viso: 30

Specializacijų dalykai

Studijų dalykas ECTS
Ekologija
1 Hidrologija ir okeanografija (P000B011) 4
2 Ekologinės inžinerijos pagrindai (B000B077) 4
3 Pasirenkamas specialaus lavinimo studijų dalykas 5 5
Ekotechnika
1 Ekotechnika (B000B131) 4
2 Aplinkos inžinerija (B000B338) 5
3 Pasirenkamas specialaus lavinimo studijų dalykas 4 4

Pasirenkamas specialaus lavinimo dalykas 1

Studijų dalykas ECTS
1 Verslo ekonomika (S180B020) 3
2 Aplinkosaugos ekonomika (S180B018) 3

Pasirenkamas specialaus lavinimo dalykas 2

Studijų dalykas ECTS
1 Aplinka ir sveikata (B000B096) 4
2 Landšaftų ekologija (B000B098) 4

Pasirenkamas specialaus lavinimo dalykas 3

Studijų dalykas ECTS
1 Žmogaus saugos valdymas ūkinėje veikloje (B003B015) 4
2 Gyvūnų ekologija (B003B002) 4

Pasirenkamas specialaus lavinimo studijų dalykas 4

Studijų dalykas ECTS
1 Technosferos fizikiniai procesai (T000B078) 4
2 Atsinaujinantys energijos šaltiniai (T000B025) 4

Pasirenkamas specialaus lavinimo studijų dalykas 5

Studijų dalykas ECTS
1 Ichtiologija (B005B105) 5
2 Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose (B000B339) 5

 

Kuo tapsi?

Dalis šios programos absolventų dirba aplinkosaugos specialistais saugomose teritorijose ir nevyriausybinėse organizacijose, pramonės įmonėse arba aplinkos būklę prižiūrinčiose įstaigose. Kiti dirba kitokį praktinį darbą, pavyzdžiui, prižiūri ar dresuoja gyvūnus Lietuvos jūrų muziejuje, kuria su gamtosauga susijusį verslą arba tęsia studijas magistrantūroje, tampa mokslininkais ir toliau vykdo tyrimus.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centre, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedroje, Aplinkos apsaugos ministerijos Jūrinių tyrimų departamente, Lietuvos žuvininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos, Redingo universitete (Anglija), AB „Klaipėdos nafta“, AB „Philip Morris Lietuva“, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO, VšĮ „Dvi darnaus vystymo iniciatyvos“, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose, Pajūrio regioniniame parke, Lietuvos jūrų muziejuje, Klaipėdos m. valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriuje.