Biologija

Apie programą

Kas tai?

Esi gamtukas? Domiesi įvairiomis gyvybės formomis, jų struktūra, funkcijomis ir evoliucija? Tada ši programa skirta tau. Baigęs studijas išmanysi klasikinę biologiją, išbandysi moderniosios biologijos tyrimo metodus, nes šiandiena – molekulinių technologijų era. Genetiniais tyrimais grindžiami organizmų klasifikavimo principai, kuriamos biotechnologijos, kurios taikomos maisto ir medicinos pramonėje tobulinant augalus ir gyvūnus, gerinant ir saugant žmogaus sveikatą bei aplinką. Svajoji tapti aukštos kvalifikacijos mikrobiologu, genetiku, biochemiku, neurobiologu, imunologu ar kitu specialistu, kuris geba taikyti naujausias biologijos mokslo žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje? Tavo vieta – čia.


Valstybinis kodas
6121DX014

Įgyjama kvalifikacija
Gyvybės mokslų bakalauras

Studijų trukmė
3 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
180

Kredito kaina
34 Eur

Metinė studijų kaina 
2040 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Mikrobiologija

Papildoma informacija
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Biologija 0,4 brandos egzaminas
Chemija arba matematika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
Brandos darbo įvertinimas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų dalykai

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Lotynų kalba (H000B052) 3
2 Algologija ir mikologija (B000B057) 5
3 Citologija ir histologija (B000B293) 5
4 Fizikos pagrindai (P000B101) 5
5 Įvadas į ekologiją (B003B007) 4
6 Aukštoji matematika (P001B005) 5
7 Profesinė užsienio kalba 1 3
Iš viso: 30

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Filosofija (H001B001) 3
2 Individualaus vystymosi biologija (B000B054) 4
3 Bestuburių zoologija (B005B060) 5
4 Hidrobiologija (B260B001) 5
5 Mokomoji praktika. Algologija, mikologija ir bestuburių ekologija (B000B299) 5
6 Organinė chemija (P000B040) 5
7 Profesinė užsienio kalba 2 3
Iš viso: 30

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Profesinė kalba (H592B006) 3
2 Stuomeniniai augalai (B004B001) 5
3 Biochemija (P004B002) 5
4 Biofizika (B002B027) 5
5 Evoliucijos teorija (B000B335) 4
6 Biometrija (P160B016) 5
7 Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1 3
Iš viso: 30

4 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Gyvūnų fiziologija (B000B342) 5
2 Mokomoji praktika: stuomeniniai augalai ir stuburinių zoologija (B001B018) 4
3 Bendroji genetika (B220B002) 5
4 Stuburinių zoologija (B005B062) 5
5 Biologijos kursinis darbas (B000B493) 5
6 Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai (B000B506) 6
Iš viso: 30

5 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Augalų fiziologija (B310B001) 5
2 Priešdiplominė gamybinė praktika (B000B491) 6
3 Biologinis monitoringas (B000B492) 4
4 Ichtiologija ir akvakultūros pagrindai (B005B015) 5
5 Populiacijų ekologija (B000B302) 5
6 Specialaus lavinimo pasirenkamas dalykas 1 5
Iš viso: 30

6 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Baigiamasis darbas (B000B344) 15
2 Molekulinė biologija ir bioinformatika (B000B105) 5
3 Specialaus lavinimo pasirenkamas dalykas 2 5
4 Specialaus lavinimo pasirenkamas dalykas 3 5
Iš viso: 30

Specialaus lavinimo pasirenkamas dalykas 1

Studijų dalykas ECTS
1 Vandens vabzdžių biologija (B000B113) 5
2 Paukščių anatomija ir histologija (B340B002) 5
3 Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose (B000B339) 5

Specialaus lavinimo pasirenkamas dalykas 2

Studijų dalykas ECTS
1 Mikroorganizmų tyrimo metodai (B230B008) 5
2 Mikroorganizmų ekologija (B230B022) 5

Specialaus lavinimo pasirenkamas dalykas 3

Studijų dalykas ECTS
1 Bakteriologija ir virusologija (B230B007) 5
2 Neurobiologija (B000B154) 5
3 Parazitologija (B240B001) 5
Karjera

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centre, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedroje, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose, Pajūrio regioniniame parke, Lietuvos žuvininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos žuvivaisos poskyriuose, Lietuvos jūrų muziejuje, Aplinkos apsaugos ministerijos Jūrinių tyrimų departamente, KU Botanikos sode, Vėžio augimo kontrolės tyrimų laboratorijoje (Leuven, Olandija), Europos Komisijos Jūrų apsaugos administracijoje, Klaipėdos m. valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.