Loading...

Baigiamieji darbai

Baigiamasis bakalauro darbas

Visų katedros studijų krypčių studentai VI kurse parengia baigiamuosius darbus, kurie yra savarankiško tiriamojo darbo rezultatas. Darbo tikslas yra savarankiškai parengtame darbe atskleisti bakalauro studijų metu įgytus įgūdžius, žinias, mokslinio darbo patirtį. Darbų tematika paprastai tęsiama su pasirinktu moksliniu vadovu, vadovaujantis III-jame kurse kursinio darbo pradėta tematika.
Užbaigtas, apiformintas ir pasirašytas darbo vadovo baigiamasis darbas (du egzemplioriai) nustatytu laiku pateikiamas katedros vedėjo sudarytai komisijai peržiūrėti. Katedros posėdyje įvertinamas baigiamojo darbo tinkamumas viešam gynimui, skiriamas recenzentas.
Baigiamasis darbas pristatomas į katedrą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki gynimo.

Baigiamųjų bakalauro darbų aprašai ir reikalavimai:

Galite parsisiųsti čia.


Magistro baigiamasis darbas

Magistro baigiamojo darbo tema tvirtinama katedroje ne vėliau kaip po 3 mėn. nuo studijų magistrantūros pradžios
Magistrantas kiekvieno semestro (egzaminų sesijos) pabaigoje turi atsiskaityti katedrai už baigiamojo darbo rengimo eigą, atliekamus tyrimus, pristatyti mokslinio tyrimo programą, turimus tyrimo rezultatus. Katedra vertina magistranto semestro darbą balais, o į studijų knygutę pasirašo darbo vadovas.
Parengtą baigiamojo darbo juodraštį studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui (30 kalendorinių dienų) iki gynimo dienos. Vadovui leidus gintis, baigiamasis darbas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki gynimo įteikiamas katedrai. Katedros posėdyje tvirtinamas leidimas ginti darbą ir skiriami du recenzentai.

Baigiamųjų darbų aprašai ir reikalavimai:

Galite parsisiųsti čia.