• Moklsas

    Veiklos kryptys ir projektinė veikla

Veiklos kryptys

Kranto zonos integruotas valdymas ir erdvinis jūros planavimas darniam pajūrio vystymui bei jūrinės ekonomikos plėtrai

Tikslas – naujomis mokslo žiniomis prisidėti prie žmonių gerovės kėlimo sąlygų gerinimo pakrančių zonose, sprendžiant gamtinių, socialinių ir ekonominių interesų suderinamumo problemas. Hidrometeorologinių procesų tyrimai. Baltijos regiono geologinė sąranga, geofizikos, dirvodaros procesai ir kt.

Jūros ir pakrantės gamtiniai ištekliai ir ekosistemų paslaugos globalios kaitos sąlygose

Tikslas – prognozuoti jūros ir pakrantės gamtinių išteklių ir ekosistemų paslaugų raidą globalios kaitos sąlygose, remiantis jūros ir pakrantės aplinkos abiotinių ir biotinių komponentų sąveikos mechanizmų analize.

Inovatyvių stebėsenos, duomenų valdymo ir modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas jūrų ir kranto zonos procesų prognozei ir valdymui

Tikslas – kurti ir plėtoti inovatyvius tarpdalykinius jūrinių tyrimų metodus, apimančius visą jūrinių tyrimų gyvavimo ciklą, nuo ekologinių sistemų stebėsenos ir duomenų gavimo, duomenų kaupimo ir valdymo, pirminio apdorojimo iki gautų rezultatų interpretavimo, duomenų tirybos ir vizualizavimo, kompiuterinio modeliavimo bei taikymo jūrų ir kranto zonos procesams prognozuoti ir valdyti.

Intensyvių technologijų poveikio jūrinei aplinkai tyrimai

Tikslas – vykdyti technologijų poveikio jūrinei aplinkai tyrimus apimant aplinkos taršos iš laivų tyrimus, alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimą, balastinių vandenų poveikį jūrinei aplinkai bei jų valymo technologijas.

Projektai

Interreg South Baltic (Interreg Pietų Baltijos), "Baltijos atsparumo atkūrimas (Reviving Baltic Resilience - RBR)“. Plačiau >>> 

Efektyvaus jūrinių išteklių naudojimo gebėjimų stiprinimas/Resource Efficient Maritime Capacity (REMCAP)
2012–2015 N. Blažauskas, Z. R. Gasiūnaitė, R. Mickevičienė

Europos vidaus vandenų ekologinio statuso stebėsenos ir prognozavimo gerinimas derinant naujus distancinius tyrimų ir modeliavimo metodus/ Improved monitoring and forecasting of ecological status of European INland waters by combining Future earth ObseRvation data and Models (INFORM)
2014–2017 A. Razinkovas–Baziukas, D. Vaičiūtė, R. Pilkaitytė

Inovatyvių priemonių jūrų biologinės įvairovės suvokimui ir geros aplinkos būklės vertinimui plėtra (DEVOTES)
2012–2015 J. Lesutienė, M. Bučas, R. Chuševė, S. Olenin, A. Narščius, A. Zaiko, V. Vainora

Jūrų ekosistemų evoliucija besikeičiančioje aplinkoje (MEECE)
2008–2012 S. Olenin, A. Zaiko, D. Vaičiūtė, R. Morkūnė, R. Chuševė, V. Stonkienė. 

Vandenynų ir jūrų gyvenimo kaitos vektoriai bei jų įtaka ekonomikos sektoriams (VECTORS) 
2012–2015 G. Srėbalienė, A. Samuilovienė, S. Olenin, A. Narščius 

Regional Mobilizing of Sustainable Waste to Energy Production (REMOWE)
2009–2012 O. Anne, A. Žukauskaitė, T. Paulauskienė, A. Skaisgirienė 

Daugiapakopis valdymas jūrinės erdvės planavimui visame Baltijos jūros regione / Multi-level Governance in MSP (Maritime Spatial Planning)throughout the Baltic Sea Region (PartiSEApate)
2012-2014 D. Depellegrin, V. Langas

SB Network for Environmental and Life Sciences to Boost Cross Border Cooperation (Eco4Life)
2010–2013 O. Anne, E. Vitunskaitė, M. Vilkienė, N. Kuchareva, V. Burškytė, S. Markova, V.

Lebedeva, L. Petrauskaitė, D. Dorofejūtė, D. Ambrazaitienė, V. Jonušaitytė, A. Šapkuvienė, A. Žukauskaitė

Ekosisteminių principų taikymas parenkant ir valdant jūrinius grunto gramzdinimo sąvartynus Baltijos regione / Application of ecosystem principles for the location and management of offshore dumping sites in SE Baltic region (ECODUMP) 
2011-2014 S. Gulbinskas, J. Mėžinė, I. Lubienė, S. Suzdalev

Biologinės įvairovės pokyčiai–priežastys, pasekmės ir valdymo reikšmė (BIO-C3) 
2014 –2017 A. Šiaulys, A. Skabeikis, A. Samuilovienė, D. Vaičiūtė, E. Grinienė, I. Lubienė, Petkuvienė, J. Lesutienė, S. Olenin, A. Stupelytė, A. Zaiko, M. Juodeikytė

Baltijos jūros dugno buveinių prognozė: įtraukiant antropogeninį poveikį ir ekonominį vertinimą (PREHAB) 
2010–2011 S. Olenin, A. Šaškov, A. Šiaulys, A. Machmajeva, D. Daunys, D. Vaičiūtė, E. Visakavičius, J. Zaboras, K. Dučinskas, M. Bučas, S. Trumpytė

Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje (BALTCOAST) 
2015–2018 D. Karnauskaitė, G. Schernewski, H. G. Umgiesser, J. Petkuvienė, J. Mėžinė, M. Inacio, G. Gyraitė, M. Kataržytė, N. Čerkasova, S. Liaugaudaitė 

Triumų tyrimai, universitetų ir pradedančių ūkininkų informacinis tinklas (TRUFFLE) 
2012–2014 M. Kataržytė, A. Norkutė, G. Gyraitė, R. Andrušaitienė, R. Nekrošienė 

Ežerų ir jų teritorijų tvarus valdymas bendradarbiaujant tarp sienų Kuržemėje ir Lietuvoje (LAKES FOR FUTURE) 
2012–2014 R. Paškauskas, A. Figoras, A. Šaškov, A. Zaiko A. Šiaulys, A. Knolis, D. Daunys, E. Narušis, M. Bučas, M. Riaukaitė, M. Juodeikytė, S. Šulčius, T. Žapnickas 

Nacionalinis Mokslinių tyrimų projektas „Biologinės invazijos Lietuvos ekosistemose klimato kaitos sąlygomis: priežastys, poveikis, prognozės – BINLIT“. Nr. C-08031. 
2009 – 2011 S. Olenin (projekto vadovas), D. Daunys, R. Paškauskas, A. Zaiko, R. Bukontaitė, D. Vaičiūtė, V. Denisov, A. Narčius, V. Didžiulis

Development of the ships’ ballast water management system to reduce biological invasions / Laivų balastinių vandenų valdymo sistemos plėtra siekiant sumažinti biologines invazijas (BALMAN) 
2015–2018 S.Olenin; J. Janutėnienė, A. Zaiko, A. Narščius, D.Šateikienė, , G. Srėbalienė, V. Bertašiūtė, V. Burkšytė

Baltijos jūros bandomasis projektas: Baltijos jūros aplinkos integruoto monitoringo naujų koncepcijų tyrimas (BALSAM) 
2013–2015 A. Šaškov, D. Daunys, E. Navickienė 

Europos jūrinių stebėjimų ir duomenų tinklas (EMODnet) Baltijos jūrai (BSCP) 
2015–2018 S. Olenin, A. Šiaulys, D. Daunys, I. Bagdanavičiūtė, E. Navickienė, S. Solovjova 

Europos svetimkraščių rūšių informacinė sistema (COST ALIENS)
2013–2017 S. Olenin 

Įkurti bendradarbiavimo tinklą vandensaugos srityje inicijuojant veiksmus į švaresnę Baltijos jūrą (WaterNets) 
2014–2015 V. Langas 

Jūrinės Ekosistemos Gerovės Išsaugojimas (MARES)
2012–2015 S. Olenin, M. Maric, Q. Huang.

Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (DENOFLIT)
2010–2015 A. Bitinas, A. Šaškov, A. Šiaulys, D. Daunys, E. Valaitis, E. Grinienė, I. Bagdonavičiūtė, J. Mėžinė, J. Morkūnas, J. Lesutienė, M. Bučas, N. Nika, S. Gulbinskas, T. Ruginis, T. Zolubas, A. Narščius, B. Kiesa, G. Gyraitė, P. Kuprinavičius, 

Baltijos jūros kiaulių statinių akustiniai stebėjimai (SAMBAH)
2010–2014 D. Daunys, A. Figoras, A.Šaškov, E. Lukšys, E. Valaitis, E. Visakavičius, V. Bertašiūtė 

Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas–II dalis (AAA-PORT)
2015–2016 J. Mėžinė, V. Langas.

Kuršių marių dugno nuosėdų maistingųjų medžiagų ir jų poveikio Kuršių marių ekosistemai tyrimai (KUMADUBI)
2015–2016 D.Vaičiūtė, I. Lubienė, J. Petkuvienė, J. Mėžinė, M. Bartoli, M. Žilius. 

Lietuvos jūrinių tyrimų Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo Lietuvoje paslauga (AAA-BV)
2015–2016 A. Šiaulys, A. Samuilovienė, E. Grinienė, S. Olenin. 

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) parengimas (Nr.2) (JSPD-2) 2014–2015 A. Šiaulys, A. Balčiūnas, D. Bagočius, M. Bučas, S. Olenin, T. Mingėlaitė. 

Pietų Baltijos jūrinio turizmo maršrutai (Baltic Pass)
2015 V. Vizbaras 

Lietuvos mokslo taryba Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai (RETRO)
2015–2018 E. Grinienė, J. Lesutienė, Z. R.Gasiūnaitė. 

Žvejybos dugniniais tralais intensyvumas ir poveikis Lietuvos Baltijos jūros ekosistemai (TRIPOLIS)
2014–2016 A. Šaškov, A. Šiaulys, D. Daunys, I. Bagdanavičiūtė, R. Chuševė, T. Zolubas, E. Narušis 

Cianotoksinai Kuršių marių mitybos tinkle ir jų sklaida priekrantės vandenyse (MIMIT)
2014–2016 J. Lesutienė, R. Pilkaitytė, Z. R. Gasiūnaitė. 

Maurabragūnų pasiskirstymas Kuršių mariose ir aplinkos veiksnių poveikio analizė (MAURAKUMA)
2014–2016 A. Šaškov, D. Vaičiūtė, I. Lubienė, J. Petkuvienė, M. Bučas, R. Ilginė, G. Gyraitė, M. Kataržytė, 

Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba (IANUS)
2012–2014 R. PaškauskasS. Šulčius, V. Bertašiūtė

Prokariotų-virusų-žiuželinių-dumblių tarpusavio sąveikos mechanizmai eutrofinėje vandens sistemoje (PROTEUS) 2012–2014 R. Paškauskas, A. Salytė, E. Grinienė, M. Juodeikytė, R. Paškauskas, S. Šulčius 

Lietuvos Baltijos jūros krantų pažeidžiamumo vertinimas (KRABAS)
2011–2012 L. Kelpšaitė-Rimkienė, E. Visakavičius, I. Dailidienė, I. Bagdanavičiūtė 

Geogeninių Baltijos rifų–moreninių gūbrių, kilmė, raida ir ekologinė reikšmė (GEORIFAI)
2010-2011 D. Daunys, M. Bučas, A. Šaškov 

Vandens masių cirkuliacijos ypatumai Kuršių mariose taikant stabiliųjų izotopų žymenis ir baigtinių elementų modelį (CISOCUR)
2012–2015 A. Razinkovas–Baziukas, H. G. Umgiesser, I. Lubienė, J. Petkuvienė, J. Mėžinė, J. Lesutienė, M. Žilius, R. Pilkaitytė, S. Gulbinskas, T. Ruginis. 

Buveines formuojančių rūšių modeliavimas ir ES Buveinių Direktyvos 1 priedo jūros buveinių apsaugos būklės vertinimo metodų kūrimas (MOPODECO)
2010–2012 D. Daunys 

Lietuvos jūrų išteklių darniojo valdymo sistema taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą (EEE)
2008–2011 D. Daunys, A. Šaškov, A. Zaiko, A. Šiaulys, E. Valaitis, I. Dailidienė, L. Kelpšaitė-Rimkienė, M. Bučas, S. Mačiukaitė, T. Mingėlaitė

  • Publikacijos

    ISI WoS straipsniai ir kitos publikacijos

2016

SI WoS straipsniai


1. Povilanskas R., Baziukė D., Dučinskas K., [Urbis A.]. Can visitors visually distinguish successive coastal landscapes? A case study from the Curonian Spit (Lithuania) // Ocean & Coastal Management. - 2016, Elsevier; Vol. 119, p. 109-118, ISSN 0964-5691, http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.10.002;

2. [Morkūnė R.], Lesutienė J., Barisevičiūtė R., [Morkūnas J.], Gasiūnaitė Z. R. Food sources of wintering piscivorous waterbirds in coastal waters: A triple stable approach for the southeastern Baltic Sea // Estuarine, Coastal and Shelf Science. - 2016, Elsevier; Vol. 171, p. 41-50, ISSN 0272-7714, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.01.032;

3. Gorokhova E., Lehtiniemi M., Postel L., Rubene G., Amid C., Lesutienė J., Uusitalo L., Strake S., Demereckienė N. Indicator properties of Baltic zooplankton for classification of environmental status within Marine Strategy Framework Directive. PLos ONE. - 2016, Public Library of Science; Vol. 11 (7), p. 1-26;

4. Žilius M., Remeikaitė-Nikienė N., Lujanienė G., Malejevas V., Barisevičiūtė R., [Garnaga-Budrė G.], [Stankevičius A.]. Distribution and sources of organic matter in sediments of the south-eastern Baltic Sea // Journal of Marine Systems. - 2016, Elsevier; Vol. 157, p. 75-81, ISSN 0924-7963, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2015.12.011;

5. Chuševė R., Nygard H., Vaičiūtė D., [Daunys D.], Zaiko A. Application of signal detection theory approach for setting thresholds in benthic quality assessments // Ecological Indicators. - 2016, Elsevier; Vol. 60, p. 420-427, ISSN 1470-160X, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.07.018;

6. Jakubauskaitė V., Žukauskaitė A., Kryževičius Ž., [Ambrazaitienė D.], [Vilkienė M.], [Karčauskienė D.]. Bioremediation of the soil contaminated with petroleum oil products using sewage sludge // Acta Agriculturae Scandinavica. Section B. Soil and plant science. 2016, Oslo: Taylor & Francis; Vol. 66, Issue 8, p. 664-670, ISSN 0906-4710, DOI:10.1080/09064710.2016.1199730;

7. Ieva Jokubauskaite, Alvyra Slepetiene, Danute Karcauskiene, Inga Liaudanskiene, Kristina Amaleviciute. Storage of organic carbon in chemical fractions in acid soil as influenced by different liming. Abstract book of 18th International Conference on Land Degradation and Sustainable Soil Management”, p. 1842;

8. Repsiene R., Karcauskienė D. 2016. Changes in the chemical properties of acid soil and aggregate stability in the whole profile under long-term management history. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science, 66 (8): 671-676;

9. Jokubauskaite I., Karcauskiene D., Slepetiene A., Repsiene R., Amaleviciute K. 2016. Effect of different fertilization modes on soil organic carbon sequestration in acid soils. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science, 66 (8): 653-663.

10. Karcauskiene D., Ciuberkis S., Raudonius S. 2016. Changes of weed infestation under long-term effect of different soil pH levels and amount of phosphorus:potassium. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science, 66 (8): 688-697;

11. Kinderienė I., Karcauskienė D. 2016. Assessment of soil erosion processes as influenced by different land-use systems on hilly rolling landscape of western Lithuania. Žemdirbystė- Agriculture, 103 (4):339-346

12. Skuodienė, R. , Karcauskienė, D., Repsenė, R. (2016). The influence of primary soil tillage, deep loosening and organic fertilizers on weed incidence in crops. Zemdirbyste - Agriculture, 103 (2): 135-7;

13. Vilkienė M., Ambrazaitienė D., Karčauskienė D., Dabkevičius Z. 2016. Assessment of soil organic matter mineralization under various management practices. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, In Press. DOI: 1080/09064710.2016.1162845;

14. Kryževičius Ž., Karčauskienė D., Žukauskaitė A. 2016. Aluminium fractionation in acid and limed Retisol profiles. Abstract book of international conference of young scientists „Young Scientists for Advance of Agriculture“, p. 9;

15. Vilkienė M., Ambrazaitienė D., Karčauskienė D. 2016. Bacterial diversity in soilunder different tillage systems. Abstract book of international conference of young scientists „Young Scientists for Advance of Agriculture“, p.21;

16. Andersen J. H., Murray C., Larsen M. M., Green N., Høgåsen T., Dahlgren E., [Garnaga-Budrė G.], Gustavson K., Haarich M., Kallenbach E. M. F., Mannio J., Strand J., Korpinen S. Development and testing of a prototype tool for integrated assessment of chemical status in marine environments // Environmental monitoring and assessment. - 2016, Dordrecht: Springer; vol. 188, iss. 2, p. 1-13, ISSN 0167-6369, DOI:10.1007/s10661-016-5121-x;

17. Klais R., Lehtiniemi M., Rubene G., Semenova A., Margonski P., Ikauniece A., Simm M., Põllumäe A., Grinienė E., Mäkinen K., Ojaveer H., 2016. Spatial and temporal variability of zooplankton in a temperate semi-enclosed sea: implications for monitoring design and long-term studies, Journal of Plankton Research, 38(3), pp. 652–661;

18. Daunys D., Bagdanavičiūtė I., Zolubas T. (priduota). The role of gear dimensions and spatial resolution in assessment of the bottom trawling intensity and spatial distribution using nine years VMS data from the eastern Baltic Sea. Fisheries Research (taisoma po recenzijos);

19. Nicole Delpeche-Ellmann, Toma Mingelaite, Tarmo Soomere, Examining Lagrangian surface transport during a coastal upwelling in the Gulf of Finland, Baltic Sea, Journal of Marine Systems, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.10.007;

20. Bučas, M., Šaškov, A., Šiaulys, A., Sinkevičienė, Z., 2016. Assessment of a simple hydroacoustic system for the mapping of macrophytes in extremely shallow and turbid lagoon. Aquatic Botany 134: 39–46;

21. Šidagytė, E., Solovjova, S., Šniaukštaitė, V., Šiaulys, A., Olenin, S., Arbačiauskas, K., 2016. The killershrimp Dikerogammarus villosus(Crustacea, Amphipoda) invades Lithuanian waters, South-Eastern Baltic Sea. Oceanologia [in press]. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2016.08.004;

22. Zimin A.V., Kozlov I.E., Atadzhanova O.A., Chapron B. (2016). Complex monitoring of short-period internal waves in the White Sea. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, Issue 9, Vol. 52 (in press);

23. Skuodienė R., Katutis K., Nekrošienė R., Repšienė R., Karčauskienė D. Effects of soil properties and humidity regimes on semi-natural meadow productivity. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science. Vol. 66, Issue 8: Soil degradation: theory, evidence and protection activities, 2016. P. 653-663;

24. Karcauskiene D., Ambrazaitiene D., Skuodiene R., Vilkiene M., Repsiene R., Jokubauskaite I. 2016. Long-term conservation tillage impact on soil properties and crop productivity. Abstract book of 18th International Conference on Land Degradation and Sustainable Soil Management”, p.1839;

25. V. Burškytė, Ž. Stasiškienė, O. Anne. Prevention of Conflicts between Klaipėda Seaport and Local Communities Based on Eco-Innovations, Journal of Environmental Research, Engineering and Management Vol. 72 / No. 2 / 2016 pp. 97-110;

26. O. Anne, V. Burskyte, Z. Stasiskiene, A. Balciunas, 2015. The influence of the environmental management system on the environmental impact of seaport companies during an economic crisis: Lithuanian case study. Environ. Sci. Pollut. Res. DOI 10.1007/s11356-014-3410-x. V22:1072-1084;

27. O. Anne, J. Koreiviene, D. Bugajev, 2015. Determining optimal growth conditions for the highest biomass microalgae species in Lithuanian part of the Curonian Lagoon for further cultivation. International Journal of Environmental Research, ISSN 1735-6865, 9(1): 233-246;

28. Galia Shulga, Talrits Betkers, Sanita Vitolina, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Olga Anne, Dalia Ambrazaitene, Audrone Žukauskaite, 2015. Wood processing by-products treated with lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 23(4):1-9 • October 2015. DOI: 10.3846/16486897.2015.1018267;
 29. 2016- priduota T. Ahrens, S. Drescher, O. Anne „Sustainability of future bioenergy production“ Special Issue of Renewable Energy Journal on “Biofuel from Biowaste”/ Special Issues of Waste Management Journal;

30. Šulčius S., Pilkaitytė R., Mazur-Marzec H., Kasperovičienė J., Ezhova E., Błaszczyk A., Paškauskas R. 2015. Increased risk of exposure to microcystins in the scum of the filamentous cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquae accumulated on the western shoreline of the Curonian Lagoon. Mar Pollut Bull. 99: 264-270;


Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose


1. Burškytė V., Stasiškienė Ž., [Anne O.]. Prevention of conflicts between Klaipėda seaport and local communities based on eco-innovations // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 2016, Kaunas: Technologija; Vol. 72, Iss. 2, p. 97-110, ISSN 1392-1649, DOI:10.5755/j01.erem.72.2.16082;

2. [Bagočius D.]. Centrinio Klaipėdos terminalo statybų sukeliamas povandeninis triukšmas ir jo poveikis žuvims // Jaunųjų mokslininkų darbai. - 2016, Šiauliai: ŠU; Nr. 1 (45), p. 32-40, ISSN 1648-8776, DOI:10.21277/jmd.v1i45.47;

3. Skuodienė R., Nekrošienė, R., Katutis, K., Repšienė, R., Šiaudinis G. Impact of ecological factors on the flooded meadow phytocoenosis structure and productivity. Grassland Science in Europe. - 2016, Vol. 21. P. 657-659;

4. Skuodienė R., Nekrošienė, R., Katutis, K., Repšienė, R., Šiaudinis G. Impact of ecological factors on the flooded meadow phytocoenosis structure and productivity. EGF international conference. The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. Book of abstracts. – 2016 09 04-08, Trondheim, Norway. P. 132;

5. Nekrošienė R. Dekoratyvieji žoliniai augalai senųjų liuteronų kapinių želdynuose. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai / Formation of Urban Green Areas. Scientific Articles. Vol. 1 (13), 2016. P. 265-271;

6. Nekrošienė R., Razmuvienė L. Klaipėdos universiteto botanikos sodas – darnios ir sveikos aplinkos pavyzdys. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. 18-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2016. P. 258-264;

7. Nekrošienė R., Razmuvienė L. Pajūrio kopų augalų ekspozicija Klaipėdos universiteto Botanikos sode: rūšių įvairovė ir tyrimų perspektyvos. Jūros ir krantų tyrimai 2016. 9-osios nacionalinės jūros mokslų ir technologijų konferencijos medžiaga, 2016, Klaipėda. P. 177-179;

8. Nekrošienė R., Daubarienė E., Razmuvienė L. Parterres in Lithuanian resorts / Цветники в курортных городах Литвы.VII международная научная конференция «Цветоводство: история, теория, практика». Материалы конференции. Минск, 2016. P. 62-65;

9. Druzhinina, O., Molodkov, A., Bitinas, A., Bregman, E.The Oldest Evidence for Human Habitation in the BalticRegion: A Preliminary Report on the Chronology and Archaeological Context of the Riadino-5 Archaeological Site. Geoarchaeology: An InternationalJournal 31. - 2016. - P. 156-164;

10. Sergeev, A.Y., Zhamoida, V.A., Ryabchuk, D.V., Buynevich, I.V., Sivkov ,V.V., Dorokhov, D.V., Bitinas, A. & Pupienis, D. Genesis, distribution and dynamics of lagoon marl extrusions along the Curonian Spit, southeast Baltic Coast. Boreas. - 2016. DOI:10.1111/bor.12177.


Mokslo populiarinimo darbai


1. Ambrazaitienė D., Repšienė R., Vilkienė M., Suodienė R., Karčiauskienė D., Šiaudinis G. Ar esame tokie turtingi, kad atsisakytume atmosferinio azoto? http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/?SId=1489

2. Šiaudinis G.,Karčauskienė D.,Ambrazaitienė D.,Repšienė R., Skuodienė R. The impact of Rhizobium on legumes Biomass productivity and Simbiotical efficiency. MOL ( Science sosiety of Galicia) 2016, No. 16, 76-83p. ( ISSN:1133-3669)

3. Repšienė R. Karčauskienė D. Rūgščių dirvožemių kalkinimas – neišvengiama būtinybė. Ūkininko patarėjas, 2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 92 (3503), p. 6.
Repšienė R. Karčauskienė D. Kalkės prieš dirvožemio rūgštingumą. Valstiečių laikraštis. 2016-11-01. http://valstietis.tv3.lt/naujienos/ukininku-zinios/kalkes-pries-dirvozemio-rugstinguma/

2015

Studijų knyga

1. Pustelnikovas O. Geologijos pagrindai. - 2015, Klaipėda: KU l-kla; 164 p., ISBN 978-9955-18-843-8.

2. Kochetkova E., Kozlov I., Dailidienė I., Smirnov K. 2015. Operational Oceanography RSHU, p. 8.

 

Studija

1. Dailidienė I., Gelumbauskaitė L. Ž., Grigelis A., Gulbinskas S., Kelpšaitė L., Kriaučiūnienė J., Zemlys P. Baltijos jūros krantų erozijos problemų analizė ir sprendimo būdai. - 2015, Vilnius: LMA; 156 p., ISBN 978-9986-08-055-8.

Žinynas

1. Morkūnas J., Morkūnė R., Raudonikis L. Nardančių vandens paukščių atpažinimo žinynas. - 2015, Kaunas: Lututė; 46 p., ISBN 978-9955-37-175-5.

 

ISI straipsnis

1. Anne O., Bugajev D., Koreivienė J. Determining optimal growth conditions for the highest biomass microalgae species in Lithuanian part of the Curonian Lagoon for further cultivation // International Journal of Environmental Research. - 2015, Graduate Faculty of Environment University of Tehran; Vol. 9 (1), p. 233-246, ISSN 1735-6865.

2. Anne O., Burškytė V., Stasiškienė Ž., Balčiūnas A. The influence of the environmental management system on the environmental impact of seaport companies during an economic crisis: Lithuanian case study // Environmental Science and Pollution Research. - 2015, Springer; Vol. 22, p. 1072-1084, ISSN 0944-1344.

3. Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L., Soomere T. Multi-criteria evaluation approach to coastal vulnerability index development in micro-tidal low-lying areas // Ocean & Coastal Management. - 2015, Elsevier; Vol. 104, p. 124-135, ISSN 0964-5691.

4. Bitinas A., Katinas V., Gibbard P. L., Saarmann S., Damušytė A., Rudnickaitė E., Baltrūnas V., Satkūnas J. The problem of the lower boundary of the Pleistocene in Eastern Lithuania. Quaternary International, 386, Page(s): 89-101, 2015.

5. Blažauskas N., Grigelis A., Gelumbauskaitė L. Ž., Gulbinskas S., Suzdalev S., Ferrarin Ch. Towards sustainable use of marine resources in the south-eastern Baltic Sea (Lithuania): a review. Baltica, 2, 28, 2015, Page(s): 179-188, 2015, ISSN 0067-3064.

5. Buynevich I. V., Bitinas A. and Pupienis D. Aeolian Sand Invasion: Georadar Signatures from the Curonian Spit Dunes, Lithuania // Giovanni Randazzo, Derek W.T. Jackson, J. Andrew G. Cooper (Ed.), Sand and Gravel Spits, Coastal Research Library, 12, Page(s): 67-78, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-13715-5.

6. Emelyanov E. M., Gulbinskas S., Suzdalev S. Biogenic components and trace elements in the sediments of river mouths and accumulation areas of the Curonian Lagoon (south-eastern Baltic Sea). Baltica, 2, 28, Page(s): 151-162, 2015, ISSN: ISSN 0067-3064.

7. Paldavičienė A., Zaiko A., Mazur-Marzec H., Razinkovas-Baziukas A. Bioaccumulation of microcystins in invasive bivalves: A case study from the boreal lagoon ecosystem. Oceanologia, 57, Page(s): 93-101, 2015.

8. Rukšėnienė V., Dailidienė I., Myrberg K., Dučinskas K. A simple approach for statistical modelling of ice phenomena in the Curonian Lagoon, the south-eastern Baltic Sea // Baltica. - 2015, Vilnius: Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas; Vol. 28, Nr. 1, p. 11-18, ISSN 0067-3064.

9. Sergeev A., Sivkov V., Zhamoida V., Ryabchuk D., Bitinas A., Mažeika J. Holocene organic-rich sediments within the Curonian Spit coast, the south-eastern Baltic Sea. Baltica, 28, 1, Page(s): 41-50, 2015, ISSN 0067-3064.

10. Schernewski, G., R. Friedland, M. Carstens, U. Hirt, W. Leujak, G. Nausch, T. Neumann, T. Petenati, S. Sagert, N. Wasmund, M. von Weber (2015): Implementation of European marine policy: New water quality targets for German Baltic waters. Marine Policy: 305-321, DOI: 10.1016/j.marpol.2014.09.002 (Impact: 2.23).

11. Skabeikis A., Lesutienė J. Feeding activity and diet composition of round goby (Neogobius melanostomus, Pallas 1814) in the coastal waters of SE Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies, 44, 4, Page(s): 508-519, 2015.

12. Suzdalev S., Gulbinskas S., Blažauskas N. Distribution of trybutyltin in surface sediments from transitional marine-lagoon system of the south-eastern Baltic Sea, Lithuania. Environmental Science and Pollution Research, 22, Page(s): 2634-2642, 2015.

13. Šulčius S., Pilkaitytė R., Mazur-Marzec H., Kasperovičienė J., Ezhova E., Błaszczyk A., Paškauskas R. Increased risk of exposure to microcystins in the scum of the filamentous cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquae accumulated on the western shoreline of the Curonian Lagoon. // Marine pollution bulletin. Oxford. ISSN 0025-326X. Vol. 99, iss. 1-2 (2015), p. 264-270.

14. Urbonienė R., Kelpšaitė L., Borisenko I. Vegetation impact on the dune stability and formation on the Lithuanian coast of the Baltic sea , Journal of Environmental Engineering and Landscape Management,Volume 23, Issue 3, 2015, 230-239.

 

Straipsniai, išspausdinti recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

1. Nekrošienė R. Parterres in Southern Sweden: Diversity and Prevalance of Flowers. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai. / Formation of Urban Green Areas. Scientific Articles, 2015, Nr. 1 (12). P. 202-207.

2014

Mokymo ir metodinė priemonė

1. Kočetkova E., Kozlov I., Dailidienė I., Smirnov K. Спутниковые методы в океанографии. Учебное пособие. - 2014, Санкт-Петербург: РГГМУ; 92 с., ISBN 978-5-86813-380-0. 

2. Pustelnikovas O. Jūrų ir vandenynų geografijos pratybos. - 2014, Klaipėda: KU l-kla; 76 p., ISBN 978-9955-18-787-5. 

 

Studijų knyga 

1. Pustelnikovas O. Jūrų ir vandenynų geografija. - 2014, Klaipėda: KU l-kla; 276 p., ISBN 978-9955-18-787-5. 

 

ISI straipsnis 

1. Anne O., Koreivienė J., Kasperovičienė J., Burškytė V. Cyanotoxin management and human health risk mitigation in recreational waters // Environmental Monitoring and Assessment. - 2014, Springer; Vol. 186, p. 4443-4459, ISSN 0167-6369, DOI 10.1007/s10661-014-3710-0. 

2. Bučienė, A., Antanaitis, Š., Šlepetienė, A., Šimanskaitė, D., Bučas, M., 2014. Potassium leaching on Cambisols under the background of different climatic and crop management conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 101(1): 3-10. 

3. Davulienė L., Kelpšaitė L., Dailidienė I. Surface drifters experiment in the south-eastern part of the Baltic Sea // Baltica. - 2014, Vilnius: Gamtos tyrimų centras; Vol. 27, No. 2, p. 151-160, ISSN 0067-3064, doi: 10.5200/baltica.2014.27.24. 

4. Hirt,U., J. Mahnkopf, M. Gadegast, L. Czudowski, U. Mischke, C. Heidecke, G. Schernewski, M. Venohr (2014): Reference conditions for rivers of the German Baltic Sea catchment: reconstructing nutrient regimes using the Model MONERIS. Reg Environ Change 14(3):1123-1138 (Impact: 1.95). 

5. Kozlov I., Dailidienė I., Korosov A., Klemas V., Mingėlaitė T. MODIS-based sea surface temperature of the Baltic Sea Curonian Lagoon // Journal of Marine Systems. - 2014, Elsevier, Vol. 129, p. 157-165, ISSN 0924-7963, doi:10.1016/j.jmarsys.2012.05.011 

6. Kozlov I., Mingelaite T., Dailidiene I., 2014. Space-derived Parameters of Coastal Upwelling in the SE Baltic Sea. Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES. DOI:10.1109/BALTIC.2014.6887850. Print ISBN: 978-1-4799-5707-1, p. 1-5. 

7. Kozlov I., Romanenkov D., Zimin A., Chapron B. SAR observing large-scale nonlinear internal waves in the White Sea // Remote Sensing of Environment. - 2014, Elsevier; Vol. 147, p. 99-107, ISSN 0034-4257, http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.017. 

8. Lehmann, A., Hinrichsen, H-H., Getzlaff, K and Myrberg, K. 2014. Quantifying the heterogeneity of hypoxic and anoxic areas in the Baltic Sea by a simplified coupled hydrodynamic-oxygen consumption model approach. Journal of Marine Systems 134, 20–28. 

9. Lesutienė, J., Bukaevckas, P.A., Gasiūnaitė, Z.R., Pilkaitytė, R., Razinkovas-Baziukas, A. 2014. Tracing the isotopic signal of a cyanobacteria blogom through the food web of a Baltic Sea coastal lagoon. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 138, 47-56. 

10. Lesutienė, J., Gasiūnaitė, Z.R., Strikaitytė, R., Žilienė, R. 2014. Trophic position and basal energy sources of the invasive prawn Palaemon elegans in the exposed littoral of the SE Baltic Sea. Aquatic Invasions, 9 (1), 37-45. 

11. Lindegarth, M., Bergström, U., Mattila, J., Olenin, S., Ollikainen, M., Downie, A.L., Sundblad, G., Bučas, M., Gullström, M., Snickars, M., von Numers, M., Svensson, J.R., Kosenius, A.K., 2014. Testing the potential for predictive modeling and mapping and extending its use as a tool for evaluating management scenarios and economic valuation in the Baltic Sea (PREHAB). AMBIO, 43(1): 82–93. 

12. Myrberg K., Lehmann A., Hinrichsen H. H., Getzlaff K. Quantifying the heterogeneity of hypoxic and anoxic areas in the Baltic Sea by a simplified coupled hydrodynamic-oxygen consumption model approach // Journal of Marine Systems. - 2014, Elsevier, Vol. 134, p. 20-28, ISSN 0924-7963. 

13. Myrberg K., Soomere T., Doos K., Lehmann A., Meier H. E. M., Murawski J., Stanev E. The potential of current- and wind-driven transport for environmental management of teh Baltic sea // AMBIO. - 2014, Springer; Vol. 43, p. 94-104, ISSN 0044-7447. 

14. Omstedt , A., Elken, J., Lehmann, A., Leppäranta , M., Meier , H.E.M,. Myrberg , K. and Rutgersson, A. 2014 . Progress in physical oceanography of the Baltic Sea during the 2003–2013 period. Progress in Oceanography 128, 139–171. 

15. Rukseniene V. ; Ducinskas K. ; Dailidiene I. Spatial-temporal analysis of hydrophysical data by using multiple linear models. Print ISBN:978-1-4799-5707-1. DOI: 10.1109/BALTIC.2014.6887887. Published in: Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES. P 1-5. 

16. Schernewski, G., B. Schippmann, T. Walczykiewicz (2014): Coastal bathing water quality and climate change – a new information and simulation system for new challenges. Ocean & Coastal Management 101(A): 53–60 (Impact: 2.00).

17. Schönwald, S. & G. Schernewski (2014): Measurement and assessment of sustainable development in coastal areas. Geographische Rundschau 3: 46-52. 

18. Schernewski, G., S. Schönwald, M. Katarzyte (2014): Application and evaluation of an indicator set to measure and promote sustainable development in coastal areas. Ocean & Coastal Management, 101(A): 2-13 (Impact: 2.00). 

19. Schröder, T., J. Stank, G. Schernewski, P. Krost (2014): The impact of a mussel farm on water transparency in the Kiel Fjord. Ocean & Coastal Management, 101(A): 42-52 (Impact: 2.00). 

20. Skuodienė R., Nekrošienė R. The value of green manures in sustainable management in spring barley agrocenoses. Romanian Agricultural Research, No 31, 2014. P. 261-270. ISSN 1222 - 4227 (print); ISSN 2067 - 5720. 

21. Soomere T., Döös, K., Lehmann. A., Meier, H.E.M.M., Murawski, J., Myrberg, K. and Stanev, E. 2014. The Potential of Current- and Wind-Driven Transport for Environmental Management of the Baltic Sea. Ambio. 43(1): 94–104. 

22. Šaškov, A., Šiaulys, A., Bučas, M., Daunys, D., 2014. Baltic herring (Clupea harengus membras) spawning grounds on the Lithuanian coast: current status and shaping factors. Oceanologia, 56(4): 789–804. 

23. Šulčius S., Staniulis J., Paškauskas R., Olenina I., Salytė A., Ivanauskaitė A., Grinienė E. Absence of evidence for viral infection in colony-embedded cyanobacterial isolates from the Curonian Lagoon // Oceanologia. - 2014, Polish Academy of Sciences, Institute of Oceanology; Vol. 56 (3), p. 651-660, ISSN 0078-3234, doi:10.5697/oc.56-3.651. 

24. Uusitalo, L., Helle, I., Lehikoinen, A. and Myrberg, K. 2014. Overview of methods to evaluate uncertainty of deterministic models in decision support. Environmental Modelling and Software 63: 24–31. 

 

Straipsniai, išspausdinti recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose 

1. Gyraitė Greta; Kataržytė Marija; Vaičiūtė Diana; Petkuvienė Jolita; Bučas Martynas. Su maurabragūnais (Charophyta) asocijuotų mikroorganizmų kaita kintančio druskingumo sąlygomis: problematika ir metodai // Jūros mokslai ir technologijos - 2014 : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : konferencijos pranešimų santraukos : 2014 balandžio mėn. 23-25 d, Klaipėda. Klaipėda. 

2. Nekrošienė R., Katutis K., Skuodienė R., Repšienė R., Karčauskienė D. Hidrologinių sąlygų įtaka vejas sudarančių Poaceae šeimos augalų paplitimui in situ // Miestų želdynų formavimas. - 2014, Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija; Nr. 1 (11), p. 187-193, ISSN 1822-9778. 

3. Nekrošienė R., Paulauskaitė D. Skirtingų rūšių kaštonų (Aesculus L.) fitopatologinė būklė pajūrio klimato sąlygomis. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment. Nr. 5(10), 2014. P. 140-145. ISSN 2029-1906 (print) / ISSN 2335-7282. 

 

Straipsniai, išspausdinti užsienio recenzuojamuose leidiniuose 

1. Kataržytė M., Schernewski G., Schonwald S., 2014: Measuring sustainability of coastal areas: German-Lithuanian experience. Littoral 2014 Facing Present and Future Coast Challenges. 22-26 September, 2014, Klaipeda, Lithuania. Abstract book: 57.

2. Stankevičius A., Garnaga G. Oil Pollution in Waters of Lithuania // Oil Pollution in the Baltic Sea: the Handbook of Environmental Chemistry Vol. 27. - 2014, Springer-Verlag; XII, p. 101-124, ISBN 978-3-642-38475-2 (eds. Kostianoy A. G., Lavrova O. Y.).

2013

Mokymo ir metodinė priemonė

1. Kochetkova E., Kozlov I., Dailidienė I., Smirnov K. Remote sensing for oceanographic applications. Textbook. - 2013, Saint-Petersburg: RSHU; 80 p., UDK [629.782:551.46] (075.8). 

 

ISI straipsniai

2. Arbačiauskas, K.., Lesutienė, J., Gasiūnaitė, Z.R. 2013. Feeding strategies and elemental composition in Ponto-Caspian peracaridans from contrasting environments: can stoichiometric plasticity promote invasion success? Freshwater Biology. 58: 5, 1052–1068. 

3. Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A., Jakubauskaitė V., Reikaitė R., Zubrickaitė M., Karčauskienė D. Biodegradation activity in the soil contaminated with oil products // Žemdirbystė-Agriculture. - 2013, Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas; Vol. 100, No. 3, p. 235-242, ISSN 1392-3196. 

4. Bučas, M., Bergström, U., Downie, A-L., Sundblad, G., Gullström, M., von Numers, M., Šiaulys, A. and Lindegarth, M., 2013. Empirical modelling of benthic species distribution, abundance, and diversity in the Baltic Sea: evaluating the scope for predictive mapping using different modelling approaches. ICES J. Mar. Sci. 70(6): 1233-1243. 

5. Hirt, U., J. Mahnkopf, M. Gadegast, L. Czudowski, U. Mischke, C. Heidecke, G. Schernewski, M. Venohr (2013): Reference conditions for rivers of the German Baltic Sea catchment: reconstructing nutrient regimes using the Model MONERIS. Reg. Environ. Change DOI 10.1007/s10113-013-0559-7. (Impact: 1.95). 

6. Hofmeister, R., K. Bolding, R. D. Hetland, G. Schernewski, H. Siegel & H. Burchard (2013): The dynamics of cooling water discharge in a shallow, non-tidal embayment. Continental Shelf Research 71: 68–77. (Impact: 2.26) Schernewski, G. & S. Bock (2014): Internet based training and education for coastal management in Germany: A critical evaluation. Marine Policy 43: 21-28. (Impact: 2.23). 

7. McFadden, L. & G. Schernewski (2013): Critical reflections on a systems approach application in practice: a Baltic lagoon case study. Regional Environmental Change DOI 10.1007/s10113-012-0337-y. (Impact: 1.95). 

8. Newton, A., Icely, J., Cristina, S., Brito, A., Cardoso, A.C., Colijn, F., Dalla Riva, S., Gertz, F., Hansen, J., Holmer , M., Ivanova, K., Leppäkoski, E., Melaku Canu, D., Mocennim, C., Mudge, S., Murray, N., Pejrup, M., Razinkovas, A., Reizopoulou, S., Pérez-Ruzafa, A., Schernewski, G., Schubert, H., Seeramu, L., Solidoro, C.,Viaroli, P. & Zaldívar, J.-M. (2013): An overview of ecological status, vulnerability and future perspectives of European large shallow, semi-enclosed coastal systems, lagoons and transitional waters. Estuarine, Coastal and Shelf Science: 1-28. (Impact: 1.89). 

9. Schippmann, B., G. Schernewski & U. Gräwe (2013): Escherichia coli pollution in a Baltic Sea lagoon: A modelbased source and spatial risk assessment. International Journal of Hygiene and Environmental Health 216,4: 408-420 (Impact: 2.89). 

10. Schippmann, B., G. Schernewski, U. Graewe, H. Burchard, T. Walczykiewicz (2013): A model tool for bathing water quality management: A case study on Salmonella occurrence at the southern Baltic coast. Ocean & Coastal Management 82: 71-84. (Impact: 1.77). 

11. Šimkūnas A., Valašinaitė S., Denisov V., Salytė A. Systemic view on heading and overwintering: are they always opposed? // Journal of Agronomy and Crop Science. - 2013, Blackwell Verlag; Vol. 199, p. 460-465, ISSN 0931-2250. 

12. Vaičiūtė, D., Bresciani, M., Matta, E., Braga, F., Bučas, M., 2013. Variability of bio-optical parameters of the Baltic Sea coastal waters based on in situ and satellite data. In Proceedings “ESA Living Planet Symposium”, 9-13 September, Edinburg, UK. 

13. Weisner, E. & G. Schernewski (2013). Adaptation to climate change: A combined coastal protection and realignment scheme in a southern Baltic tourism region. J. Coastal Research, SI 65: 1963-1968. (Impact: 0.68). 

14. Zemlys P., Dailidienė I., Zaboras J. An operational model for Lithuania's coastal zone // Baltica. - 2013, Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas; Vol. 26, No. 1, p. 111-116, ISSN 0067-3064. 

15. Žilius M., Bartoli M., Bresciani M., Katarzyte M., Ruginis T., Petkuviene J., Lubiene I., Giardino C., Bukaveckas P.A., de Wit R., Razinovas-Baziukas A. 2013: Feedback mechanisms between cyanobacterial blooms, transient hypoxia and benthic phosphorus regeneration in shallow coastal environments. Estuaries and Coasts, p. 1-15. 

 

Straipsnis recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose 

1. Kataržytė Marija; Bučas Martynas; Vaičiūtė Diana; Gyraitė Greta. Potenciali makrofitų sąnašų akumuliacija ir degradacija Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje // Jūros ir krantų tyrimai – 2013 : 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2013, ISBN 9789986313793. p. 112-116. [0,250]. 2. Kataržytė M., Petkuvienė J., Lubienė I., Vaičiūtė D., Bartoli M., Žilius M., 2013: Common reed (Phragmites australis) decomposition in the temperate coastal lagoon. Baltic Sea science Congress 2013 New Horizons for Baltic Sea Science. 26-30 August, 2013, Klaipėda, Lithuania. Abstract book: 190. 

3. Koreivienė J., Belous O., Kasperovičienė J. Variations of microcystins in freshwater ecosystems // Botanica Lithuanica. - 2014, Vilnius: Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas; Nr. 19 (2), p. 139-148, ISSN 2029-932X, DOI:10.2478/botlit-2013-0017.

4. Nekrošienė R. Meteorologinių sąlygų dendrochronologinė indikacija Klaipėdos mieste. Miestų želdynų formavimas, Vol. 1(10). Mokslo darbai / Formation of Urban Green Areas, Vol. 1(10). Scientific Articles, Klaipėda, 2013. P. 198-207, ISSN 1822-9778, ISSN 2029-4549. 

5. Nekrošienė R. Paprastųjų pušų būklė skirtingos oro taršos sąlygomis Kauno miesto želdynuose. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai. Nr. 4(9). Mastaičiai, 2013. P. 111-117, ISSN 2029-1906, ISSN 2335-7282. 6. Žilius Mindaugas; Bartoli Marco; Ruginis Tomas; Petkuvienė Jolita; Kataržytė Marija; Lubiene Irma; Wit Rutger de; Razinkovas-Baziukas Artūras. Biogeocheminiai procesai bento-pelagialės sąveikos zonoje melsvabakterių žydėjimo metu // Jūros ir krantų tyrimai – 2013 : 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2013, ISBN 9789986313793. p. 335-337. [0,125]. 

Straipsniai, išspausdinti užsienio recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose 

1. Dailidienė I., Vaičekauskaitė R., Staškūnienė L. Actualization of the PhD students' Intercultural Research Competencies in a Global Society // International Journal of Euro-Mediterranean Studies. - 2013, Springer; Vol. 6, No. 2, p. 171-185, ISSN 1855-3362 (print), ISSN 2232-6022 (online). 

2. Kontula, T., and Haldin, J. (Eds.), Karlsson, A., Florin, A. B., Fürhaupter, K., Herrmann, C., Karlsson, O., Sonntag, N., Autio, I., Laamanen, M., Arrendal, M., Birzaks, J., Brzeska, P., Boedeker, D., Bučas, M., et al., 2013. HELCOM, Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct. Balt. Sea Environ. Proc. No. 140: 1-106.

 

Straipsnis mokslo populiarinimo leidinyje 

1. Dailidienė I. Jūrinių mokslų raida Klaipėdos universitete // Mokslas ir technika. - 2013, Vilnius: LMA; LIS; Nr. 6, p. 12-13, ISSN 0134-3165.

2012

Mokomoji knyga

1. Salytė A. Bestuburių zoologijos laboratoriniai darbai. - 2012, Klaipėda: KU l-kla; 56 p., ISBN 978-9955-18-633-5.

 

Monografija

1. Jankauskas K., Petrauskas A. Генеалогические коэффициенты модели атомного ядра унитарной схемы. - 2012, Klaipėda: KU l-kla; 160 p., ISBN 978-9955-18-591-8.

 

Projekto ataskaita

1. Belous O., Guziana B., Lindmark J., Thorin E., Belous O., Den Boer E. Manual for sorting of waste for waste-to-energy systems. - 2012, Kuopio, Finland, The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences; 54 p., ISBN 978-952-203-153-2. 

2. Lõõnik J., Saarepera R., Kager M., Sogenbits T., Freienthal P., Thorin E., Song H., Guziana B., Jääskeläinen A., Eskelinen T., Kajanus M., Huopana T., Niska H., Den Boer E., Den Boer J., Szpadt R., Behrendt A., Vasilic D., Ahrens T., Anne O., Balčiūnas A. Guideline on action plans and strategies to mobilize waste-to-energy production. - 2012, Kuopio, Finland, The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences; 81 p., ISBN 978-952-203-167-9.

 

ISI straipsnis

1. Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L., Daunys D. Assessment of shoreline changes along the Lithuanian Baltic Sea coast during the period 1947-2010 // Baltica. - 2012, Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas; Vol. 25, No. 2, p. 171-184, ISSN 0067-3064, doi:10.5200/baltica.2012.25.18. 

2. Baumann, S. & G. Schernewski (2012): Occurrence and public perception of jellyfish along the German Baltic Coastline. Journal of Coastal Conservation 16,4: 555–566 (Impact: 0.9 new in 2014). 

3. Dailidienė I., Davulienė L., Kelpšaitė L., Razinkovas A. Analysis of the Climate Change in Lithuanian Coastal Areas of the Baltic Sea // Journal of Coastal Research. - 2012, Poland: Coastal Education & Research Foundation; Vol. 28, Iss. 3, p. 557-569, ISSN 0749-0208 (print), ISSN 1551-5036. 

4. Gasiūnaitė, Z.R., Razinkovas-Baziukas, A., Grinienė, E., Gulbinskas, S., Pilkaitytė, R., Žaromskis, R., 2012. Pelagic patterns along the Nemunas River–Curonian Lagoon transition, south–eastern Baltic Sea. Baltica 25 (1), 77-86. 

5. Friedland, R, T. Neumann & G. Schernewski (2012): Climate Change and the Baltic Sea Action Plan: Model simulations on the future of the western Baltic Sea. J Marine Systems 105–108: 175-186 (Impact: 2.00). 

6. Kozlov I. E., Kudryavtsev V. N., Johannessen J. A., Chapron B., [Dailidienė I.], Myasoedov A. G. ASAR imaging for coastal upwelling in the Baltic Sea // Advances in Space Research. - 2012, Committee on Space Research (COSPAR), Elsevier; Vol. 50, Iss. 8, p. 1125-1137, ISSN 0273-1177. 

7. Lehmann, A., Myrberg, K. and Höflich, K. 2012. A statistical approach to coastal upwelling in the Baltic Sea based on the analysis of satellite data for 1990–2009. Oceanologia 54(3): 369–393. 

8. Lehtiniemi, M., Lehmann, A., Javidpour, J. and Myrberg, K. 2012. Spreading and physico-biological reproduction limitations of the invasive American comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Baltic Sea. Biological Invasions 14(2): 341–354.

9. Lesutienė J., Semenova A., Grinienė E., Gasiūnaitė Z. R., Savickytė V., Dmitrieva O. Abundance dynamics and functional role of predaceous Leptodora kindtii in the Curonian Lagoon // Central European Journal of Biology. - 2012, Springer; Vol. 7 (1), p. 91-100, ISSN 1895-104X (print), ISSN 1644-3632 (online). 

10. Myrberg K., Lehmann A., Höflich K. A statistical approach to coastal upwelling in the Baltic Sea based on the analysis of satellite data for 1990-2009 // Oceanologia. - Polish Academy of Science, Institute of Oceanology; Vol. 54 (3), p. 369-393, ISSN 0078-3234, doi:10.5697/oc.54-3.369. 

11. Myrberg K., Tuomi L., Lehmann A. The performance of the parameterisations of vertical turbulence in the 3D modelling of hydrodynamics in the Baltic Sea // Continental Shelf Research. - 2012, Elsevier; Vol. 50-51, p. 64-79, ISSN 0278-4343. 

12. Mossbauer, M., G. Schernewski & S. Bock (2012): The effectiveness of coastal management web portals – a critical analysis. Journal of Coastal Conservation 16,4: 439–448 (Impact: 0.9 new in 2014). 

13. Mossbauer, M., S. Dahlke, I. Haller & G. Schernewski (2012): Management of stranded eelgrass and macroalgae along the German Baltic coastline. Ocean and Coastal Management 57:1-9 (Impact: 1.52) 
14. Nekrošienė R., Skuodienė R. Changes in Floristic Composition of Meadow Phytocenoses, as Landscape Stability Indicators, in Protected Areas in Western Lithuania // Polish Journal of Environmental Studies. - 2012, Olsztyn: HARD Publishing Company; Vol. 21, No. 3, p. 703-711, ISSN 1230-1485. 

14. Schernewski, G., E. Fischer, Huttula, Jost & Ras (2012): Simulation tools to support bathing water management: Escherichia coli bacteria in a Baltic lagoon. Journal Coastal Conservation 16,4: 473-488 (Impact: 0.9 new in 2014). 

15. Schernewski, G., N. Stybel & T. Neumann (2012): Managing Eutrophication: Cost-effectiveness of Zebra mussel farming in the Oder (Szczecin) Lagoon. Ecology and Society. (Impact: 3.31). 

16. Skuodienė R., Nekrošienė R. The effect of perennials as green manure on the cereal productivity and diseases incidence. Spanish Journal of Agricultural Research. Vol. 10, No. 1. Madrid, Spain, 2012. P. 44-54. 

17. Skuodienė R., Nekrošienė R., Repšienė R. Residual effects of perennial grasses as green manure on soil agrochemical properties and spring barley agrocenosis. Žemdirbystė=Agriculture. Vol. 99, No. 4. Akademija, 2012. 

18. Sokolowski, A., Wolowicz, M., Asmus, H., Asmus, R., Carlier, A., Gasiunaite, Z., Grémare, A., Hummel, H., Lesutiene, J., Razinkovas, A., Renaud, P. E., Richard, P. and Kedra, M., 2012. Is benthic food web structure related to diversity of macrobenthic communities?, Estuarine, Coastal and Shelf Science, Elsevier, 108 , pp. 76-86. 

19. Šiaulys, A., Bučas, 2012. Species distribution modelling of benthic invertebrates in the south eastern Baltic Sea. BALTICA, 25(2): 163–170. 

20. Šiaulys, A., Daunys, D., Bučas, M., Bacevičius, E., 2012. Mapping an ecosystem service: a quantitative approach to derive fish feeding grounds. Oceanologia, 54 (3): 491-505. 

21. Urban A., Kataržytė M., Schickmann S., Kräutler K., Pla T. 2012: Is small mammal mycophagy relevant for truffle cultivation? Acta Mycologica, 47 (2): 139-143. 

22. Vaičiūtė, D., Bresciani, M., Bučas, M., 2012. Validation of MERIS bio-optical products with in situ data in the turbid Lithuanian Baltic Sea coastal waters. Journal of Applied Remote Sensing 6(1): 1-20. 

23. Žukauskaitė A., Jakubauskaitė V., Ambrazaitienė D., Zabukas V., Paulauskienė T. The impact of chemical additives on the process of biodegradation of oil products // Journal of environmental engineering and landscape management. - 2012, Vilnius: VGTU; Taylor & Francis Group; Vol. 20 (1), p. 17-26, ISSN 1648-6897 (print), ISSN 1822-4199 (online). 

 

Straipsniai, recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose 

1. Anne O., Vitunskaitė E. Aplinkos apsaugos valdymas ligoninėje - "žaliosios" ligoninės vizija // Jūra ir aplinka. - 2012, Klaipėda: KU l-ka; Nr. 1 (21), p. 75-79, ISSN 1392-785X. 

2. Ambrazaitienė D., Zubrickaitė M. Biogeninių medžiagų išsiplovimas iš rūgščių nepasotintųjų balkšvažemių // Jūra ir aplinka. - 2012, Klaipėda: KU l-ka; Nr. 1 (21), p. 81-85, ISSN 1392-785X. 

3. Belous O., Koreivienė J. Methods for cyanotoxins detection // Botanica Lithuanica. - 2012, Vilnius: Botanikos institutas; Vol. 18 (1); p. 58-65, ISSN 2029-932X. 

4. Belous O., Petrauskaitė L. Mikrobinės taršos rizika odontologijos kabinetuose // Sveikatos mokslai. - 2012, Vilnius: "Sveikatos mokslai"; t. 22, Nr. 4, p. 5-9, ISSN 1392-6373. 

5. Dučinskas, K., Baltmiškytė, E., Bučas, M., 2012. Diskrečių skirstinių taikymas duomenų apie gamtos plotų padengimą Bajesinėje analizėje. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai, ser. B 53: 51–55. 

6. Jankauskienė R., Narvilas G., Bacevičius E. Atlanto menkių būrių struktūra Baltijos jūros Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse // Jūra ir aplinka. - 2012, Klaipėda: KU l-ka; Nr. 1 (21), p. 51-58, ISSN 1392-785X. 

7. Jankauskienė R., Skabeikis A. Upinių plekšnių (Platichthys flesus L.) ir uotų (Psetta maxima L.) jauniklių populiacinių parametrų dinamika Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje // Jūra ir aplinka. - 2012, Klaipėda: KU l-ka; Nr. 1 (21), p. 59-64, ISSN 1392-785X. 

8. Nekrošienė R. Assessment of environmental air quality in localities with different urbanisation levels by the method of passive lichenoindication. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai / Formation of Urban Green Areas. Scientific Articles. Nr. 1(9). Klaipėda, 2012. P. 133-139. 

9. Nekrošienė R. Liepų, augančių urbanizuotoje aplinkoje, lapų ligų plitimo priklausomybė nuo meteorologinių sąlygų // Miestų želdynų formavimas. - 2012, Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija; Nr. 1 (9), p. 126-132, ISSN 1822-9778 (print), ISSN 2029-4549. 

10. Nekrošienė R. Liepų (Tilia L.) lapais mintančių fitofagų plitimo priklausomybė nuo meteorologinių sąlygų. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai. Nr. 3(8), Mastaičiai, 2012. P. 66-72. 

11. Pivrikas V., Borisenko O. Экспериментальное обоснование выбора метода хирургического лечения хронического гнойного среднего отита и особенности лечения больных после повторных функционально-реконструктивных операций на среднем ухе // Sveikatos mokslai. - 2012, Vilnius: "Sveikatos mokslai"; t. 22, Nr. 4, p. 56-61, ISSN 1392-6373. 

12. Samuilovienė A., Kontautas A.. Population genetics of Atlantic salmon and brown trout and its relevance for management of genetic resources // Ekologija. - 2012, Vilnius: LMA; Vil. 58, No. 4, p. 427-441, ISSN 0235-7224, e-ISSN 2029-0586, http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2611/1447. 

13. Špūrienė R., Bukaveckas P., Kataržytė M., Lesutienė J., Razinkovas-Baziukas A. Kuršių marių dalelinės organinės medžiagos frakcionavimo tyrimai nusodinimo cilindruose // Jūra ir aplinka : jūrų technologijos ir gamtos mokslai. ISSN 1392-785X. 2012, Nr. 1 (21), p. 7-10. [0,200].

 

Straipsniai, išspausdinti užsienio recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose

1. Glazaciovaite E. ; Dailidiene I. ; Osadcij I. 2012. Bottom relief and water discharge changes in Nemunas delta due to climate change during the last century. Baltic International Symposium (BALTIC), 2012 IEEE/OES. ISSN :2150-6027. Print ISBN: 978-1-4673-1413-8 IEEE. (ISI Proceedings). 

2. Kontula, T., and Haldin, J. (Eds.), Arrendal, J., Birzaks, J., Boedeker, D., Brzeska, P., Bučas, M., et al., 2012. HELCOM, Checklist of Baltic Sea Macro-species. Baltic Sea Environment Proceedings No. 130: 1-203.

  • Konferencijų medžiaga

    Straipsniai ir tezės recenzuojamoje konferencijos medžiagoje

2015

Tezės 

1. Bagdanavičiūtė I., Daunys D., Zolubas T. Intensity and spatio-temporal dynamics of bottom trawling in the Lithuanian part of the south-eastern Baltic sea // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 122, ISBN 978-9934-14-550-6. 
2. Chuševė R., Nygard H., Vaičiūtė D., Daunys D., Zaiko A. Application of signal detection theory approach for setting thresholds in benthic quality assessments // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 159, ISBN 978-9934-14-550-6. 
3. Dailidė R., Kozlov I. Coastal climate zone indication in Baltic applying remote sensing data // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 148, ISBN 978-9934-14-550-6. 
4. Davulienė L., Kelpšaitė L., Torsvik T., Dailidienė I. A study of the sea surface boundary layer dynamics // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 165, ISBN 978-9934-14-550-6. 
5. Juodeikytė M., Grinienė E., Lesutienė J. Abundance and composition of zooplankton communities in the continuum of the Nemunas river, Curonian lagoon and Baltic sea // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 203, ISBN 978-9934-14-550-6. 
6. Kasiulis E., Punys P., Vyčienė G., Dailidienė I., Kozlov I., Mingėlaitė T. Spatio-temporal distribution of the Baltic sea near-shore wave power potential in Klaipėda, Lithuania // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 237, ISBN 978-9934-14-550-6. 
7. Kataržytė M., Vaičiūtė D., Petkuvienė J., Gyraitė G., Bučas M. Charophyta in Curonian lagoon: photosynthetic activity and associated microorganisms // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 200, ISBN 978-9934-14-550-6. 
8. Kelpšaitė L., Žalys M. Hydrometereological impact on shoreline change for the SE Baltic sea coast // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 160, ISBN 978-9934-14-550-6. 
9. Kozlov I., Statulevičiūtė M., Dailidienė I., Dailidė R. Remote sensing of sea ice regime along the Lithuanian Baltic sea coast and in the Curonian lagoon // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 196, ISBN 978-9934-14-550-6. 
10. Mingėlaitė T., Davulienė L., Kozlov I., Dailidienė I. Coastal upwelling in the SE Baltic sea: coupling of remote sensing and model data // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 191, ISBN 978-9934-14-550-6. 
11. Mingėlaitė T., Eelsalu M., Pindsoo K., Soomere T., Dailidienė I. Return periods of extreme water levels along Lithuanian sea coast based on a simple ensemble of projections // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 238, ISBN 978-9934-14-550-6. 
12. Myrberg K., Lips U., Korneev O., Raateoja M., Alenius P., Bruun J.-E. The hydrographic conditions in the gulf of Finland in 2014 base on extensive joint monitoring // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 234, ISBN 978-9934-14-550-6. 
13. Rukšėnienė V., Dailidienė I., Dučinskas K. Study of hydrological conditions change in the south-eastern Baltic sea using spatial-temporal analysis and multiple linear model // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 128, ISBN 978-9934-14-550-6. 
14. Rukšėnienė V., Kelpšaitė L., Dailidienė I. Generalized extreme gust wind speeds distributions at the south eastern Baltic sea coast // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 157, ISBN 978-9934-14-550-6. 
15. Valaitis E., Kelpšaitė L., Bagdanavičiūtė I. Comparison of the different sandy beach monitoring methods // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 226, ISBN 978-9934-14-550-6. 
16. Valaitis E., Gulbinskas S., Kelpšaitė L., Bagdanavičiūtė I. Impact of hurricane Felix on the Lithuanian SE Baltic sandy beach // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 50, ISBN 978-9934-14-550-6. 
17. Zaiko A., Ardura A., Samuilovienė A., Garcia-Vazquez E. Molecular approaches for non-indigenous species surveillance - from introduction pathways to established populations // 10th Baltic sea science congress. Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas. Abstract Book. - 2015 June 15-19, Riga, Latvian Institute of Aquatic Ecology; p. 29, ISBN 978-9934-14-550-6.

2014

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings 

1. Anne O., Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A., Shapovalov V., Valenkov A. Biorefinery of the Lignocellulosic Waste of Wood Processing for Environmental Sustainability // The 9th International Conference "Environmental Engineering". - 2014 May 22-23, Vilnius: VGTU Press; p. 1-7, e-ISSN 2029-7092, e-ISBN 978-609-457-640-9, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.053 
2. Kelpšaitė L., Kurennoy D. Comparison of wind wave properties in Neva bay and the Curonian lagoon based on modeled data // IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2014 May 27-29, Tallinn, Estonia; p. 1-7, ISBN 978-1-4799-5707-1, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6887857 
3. Valaitis E., Kelpšaitė L., Bagdanavičiūtė I., Gulbinskas S. Short term shoreline changes after beach replenishment at the SE Baltic Sea // IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2014 May 27-29, Tallinn, Estonia; p. 1-4, ISBN 978-1-4799-5707-1, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6887890 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje 

1. Ambrazaitienė D., Vilkienė M. Organinės medžiagos mineralizacijos intensyvumas nepasotintame balkšvažemyje // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. - 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 191-195, ISSN 1822-4652. 
2. Burškytė V., Stasiškienė Ž., Anne O. Inovacinių sprendimų įtaka dematerializacijos principo įgyvendinimui jūrinės pramonės įmonėje // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. - 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 40-43, ISSN 1822-4652. 
3. Burškytė V., Chomičenkaitė L. Pajūrio mokyklos bendruomenės ekologinio pėdsako vertinimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. - 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 44-47, ISSN 1822-4652. 

Tezės 

1. Anne O., Burškytė V., Stasiškienė Ž. Inovacinių sprendimų įtaka dematerializacijos principo įgyvendinimui jūrinės pramonės įmonėje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 117, ISBN 978-9955-18-794-3. 
2. Ambrazaitienė D., Vilkienė M. Organinės medžiagos mineralizacijos intensyvumas nepasotintame balkšvažemyje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 52, ISBN 978-9955-18-794-3. 
3. Balčiūnas A., Žąsytis V., Davulienė L. Autonominių paviršiaus plūdurų eksperimentas Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 176-177, ISBN 978-9955-18-794-3. 
4. Balčiūnas A., Žąsytis V., Davulienė L., Dailidienė I. Surface drifter experiment on the Lithuanian coast of the Baltic sea // IEEE/OES Baltic Symposium 2014. Measuring and Modeling of Multi-Scale Interactions in the Marine Environment. Book of Abstracts. - 2014 May 26-29, Tallinn, Estonia; p. 138. 
5. Bitinas A., Damušytė A., Narušis E., Knolis A., Jurkin V., Vaičiulytė S. Baltijos jūros paleogeografinių sąlygų kaita paskutiniojo ledynmečio ciklo metu pasaulinio vandenyno raidos kontekste // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 22, ISBN 978-9955-18-794-3. 
6. Burškytė V., Chomičenkaitė L. Pajūrio mokyklos bendruomenės ekologinio pėdsako vertinimas // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 118, ISBN 978-9955-18-794-3. 
7. Dailidienė I., Mingėlaitė T., Kozlov I. Pietryčių Baltijos apvelingų statistinės savybės // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 113, ISBN 978-9955-18-794-3. 
8. Grinienė E., Juodeikytė M., Šulčius S. Mikrozooplanktono ir fitoplanktono sąveikos stiprumas gėlo ir apysūrio vandens maišymosi sąlygomis // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 135, ISBN 978-9955-18-794-3. 
9. Jankauskienė R., Plauška K., Baranauskytė Ž.. Upinių plekšnių (Platichthys flesus trachurus) bei otų (Psetta maxima) jauniklių mitybos ypatumai paros laike Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 161, ISBN 978-9955-18-794-3. 
10. Kataržytė M, Gyraitė G., Vaičiūtė D., Petkuvienė J., Bučas M. Su maurabragūnais (Charophyta) asocijuotų mikroorganizmų kaita kintančio druskingumo sąlygomis: problematika ir metodai // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 128-129, ISBN 978-9955-18-794-3. 
11. Kelpšaitė L., Zuzevičiūtė E. Vėjo bangų krypties įtakos išilginiam nešmenų transportui įvertinimas CERC metodu // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 108-109, ISBN 978-9955-18-794-3. 
12. Lesutienė J., Nika N., Morkūnė R., Morkūnas J., Bagdonas K., Jankauskienė R., Plauška K., Barisevičiūtė R., Arbačiauskas K., Gasiūnaitė Z. R. Mitybos tinklo ryšių įtaka žuvų ir paukščių populiacijoms // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 31-32, ISBN 978-9955-18-794-3. 
13. Navašinskienė J., Ramonaitė R.. Vyraujančios vėjo kryptys ir smarkių vėjų pasikartojimas Lietuvos pajūryje 1991-2013 metais // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 107, ISBN 978-9955-18-794-3. 
14. Navašinskienė J., Ramonaitė R. The main characteristics of stormy winds on the Lithuanian seashore, 1991-2013 // IEEE/OES Baltic Symposium 2014. Measuring and Modeling of Multi-Scale Interactions in the Marine Environment. Book of Abstracts. - 2014 May 26-29, Tallinn, Estonia; p. 86. 
15. Navašinskienė J., Vitkutė I., Miltinytė G. Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaita pajūryje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 87, ISBN 978-9955-18-794-3. 
16. Mingėlaitė T., Kozlov I., Dailidienė I. Statistical properties of coastal upwelling in the SE Baltic sea // IEEE/OES Baltic Symposium 2014. Measuring and Modeling of Multi-Scale Interactions in the Marine Environment. Book of Abstracts. - 2014 May 26-29, Tallinn, Estonia; p. 83. 
17. Morkūnė R., Pareigytė R., Morkūnas J., Gasiūnaitė Z. R. Antropogeninės atliekos rudagalvių kirų (Larus ridibundus) mityboje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 159, ISBN 978-9955-18-794-3. 
18. Morkūnė R., Urbikaitė L., Gasiūnaitė Z., Morkūnas J., Narščius A. Paprastųjų pelėsakalių (Falco tinnunculus) lizdinė elgsena jauniklių auginimo metu pajūrio regione // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 172-173, ISBN 978-9955-18-794-3. 
19. Pustelnikovas O., Gulbinskas S., Suzdalev S., Špokauskas A. Sedimentacinės sąlygos ir nuosėdų kaita Klaipėdos sąsiauryje rentgenografinių tyrimų duomenimis // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 74, ISBN 978-9955-18-794-3. 
20. Samuilovienė A., Kontautas A.. Genetiniai Atlanto lašišos išteklių valdymo aspektai Vakarų Lietuvoje // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 35-36, ISBN 978-9955-18-794-3. 
21. Samuilovienė A., Kuprinavičius P. Rūšinės midijų bendrijų sudėties tyrimas branduolio DNR diagnostinio žymens pagalba // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 103, ISBN 978-9955-18-794-3. 
22. Šulčius S., Kontrimaitė N. Upinių nėgių (Lampetra fluviatilis) žaizdų mikrobiologinis tyrimas // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 139, ISBN 978-9955-18-794-3. 
23. Vaičiūtė D., Kozlov I., Mingėlaitė T., Šaškov A., Narščius A., Riaukaitė M., Machmajeva A., Valaitis E., Bagdanavičiūtė I., Bručas D., Šulčius S., Olenin S. Aplinkos būklės stebėsenos tobulinimas ir automatizavimas // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 33, ISBN 978-9955-18-794-3. 
24. Valaitis E., Ivoškytė S. Palangos palūdimio kranto linijų kaitos analizė 2012-2013 metais // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 131-132, ISBN 978-9955-18-794-3. 
25. Zaiko A., Bairamova N. Dvigeldžių moliuskų Dreissena polymorpha filtracinio lauko charakteristikos ir jų poveikis ekosistemai // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 104, ISBN 978-9955-18-794-3. 
26. Zemlys P., Ferrarin Ch., Umgiesser G., Dailidienė I., Mėžinė J. Antropogeninių ir klimatinių veiksnių įtaka Kuršių marių druskingumo kaitai // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. - 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 88-89, ISBN 978-9955-18-794-3.

2013

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje 

1. Bagdonas R., Nika N., Česnauskas V.. Lydekų plėšrumo poveikis upinių nėgių Lampetra fluviatilis L. migraciniam ir žiemojimo // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 23-26, ISBN 978-9986-31-379-3. 
2. Bitinas A., Damušytė A., Vaičiulytė S., Jurkin V. Pietryčių Baltijos vandens lygio kaita poledynmečiu: paleorekonstrukcijų sudarymo metodologiniai ypatumai // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 31-35, ISBN 978-9986-31-379-3. 
3. Burškytė V., Anne O., Stasiškienė Ž. Jūrinės industrijos spaudimo gamtinei aplinkai valdymo galimybės // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 51-56, ISBN 978-9986-31-379-3. 
4. Jančiauskienė R., Anne O. Palangos nuotekų valyklos vaidmuo mažinant Baltijos jūros eutrofikaciją // Chemija ir cheminė technologija 2013. - 2013, Vilnius: VU Chemijos fakultetas; p. 1-3. 
5. Jasienė L., Anne O. Potenciali makrodumblių ir makrofitų rūšinė įvairovė, biomasė ir akumuliacija Kuršių marių pakrantėje // Chemija ir cheminė technologija 2013. - 2013, Vilnius: VU Chemijos fakultetas; p. 1-3. 
6. Kataržytė D., Bučas M., Vaičiūtė D., Gyraitė G. Potenciali makrofitų sąnašų akumuliacija ir degradacija Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 112-116, ISBN 978-9986-31-379-3. 
7. Navašinskienė J. Smarkios audros pajūryje // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 172-174, ISBN 978-9986-31-379-3. 
8. Pustelnikovas O., Šinkūnas P., Melešytė M., Rudnickaitė E. Cheminių elementų pasiskirstymas organogeninėse tarpledynmečių nuogulose klimato pokyčių fone // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 188-195, ISBN 978-9986-31-379-3. 
9. Pustelnikovas O., Špokauskas A., Račkauskaitė J. Nuosėdinės medžiagos migracija ir mineralų kaita Kuršių marių sedimentaciniame baseine // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 196-203, ISBN 978-9986-31-379-3. 
10. Valaitis E., Ivoškytė S., Kelpšaitė L., Gulbinskas S. Smėlio tūrio pokyčiai Palangos paplūdimyje 2012 m. // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 296-298, ISBN 978-9986-31-379-3. 
11. Valaitis E., Kelpšaitė L., Gulbinskas S. Ar galioja Bruno taisyklė Palangos kranto ruožui? // Jūros ir krantų tyrimai - 2013. Konferencijos medžiaga. - 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 299-302, ISBN 978-9986-31-379-3. 

Tezės

1. Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L. Vulnerability assessment of the Lithuanian Baltic Sea coast // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 138, ISBN 978-9986-31-417-2. 
2. Garnaga G., Malejevas V., Stankevičius A., Jokšas K., Solovjova S., Petrošius P. State of the chemical munitions dumpsite in the Lithuanian economic zone // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 175, ISBN 978-9986-31-417-2. 
3. Garnaga G., Remeikaitė - Nikienė N., Lujanienė G., Barisevičiūtė R., Stankevičius A. Characteristics of suspended particulate organic matter in the Lithuanian marine waters: δ13C and δ15N signatures // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 233, ISBN 978-9986-31-417-2. 
4. Kozlov I., Chapron B., Kudryavtsev V., Myasoedov A. RSHU Satellite Oceanography Lab (SOLab) contribution to the remote sensing of the Baltic Sea // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 192, ISBN 978-9986-31-417-2. 
5. Kozlov I., Dailidienė I., Mingėlaitė T., Chapron B. Space-derived parameters of coastal upwelling in the SE Baltic // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 67, ISBN 978-9986-31-417-2. 
6. Narvilas G., Jankauskienė R. Role of the round goby (Neogobius melanostomus) in the diet of piscivorous fishes // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 212, ISBN 978-9986-31-417-2. 
7. Mėžinė J., Valaitis E., Zemlys P., Kelpšaitė L. Temporal and spatial shoreline change over 2012: verification of modelling results // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 206, ISBN 978-9986-31-417-2. 
8. Myrberg K., Kostamo K., Vesikko L. The Gulf of Finland year 2014 - "Clean Gulf of Finland ahead of time" // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 63, ISBN 978-9986-31-417-2. 
9. Myrberg K., Lehmann A., Höflich K. A statistical approach to coastal upwelling in the Baltic Sea based on the analysis of satellite data for 1990-2009 // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 93, ISBN 978-9986-31-417-2. 
10. Myrberg K., Tuomi L., Lehmann A., Pettersson H. Evaluating of the role of the Langmuir circulation in the modelling of the vertical mixing in the Gulf of Finland // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 120, ISBN 978-9986-31-417-2. 
11. Valaitis E., Kelpšaitė L., Gulbinskas S. Sand redistribution patterns after replenishment, Palanga beach (SE Baltic Sea) case // Baltic Sea Science Congress 2013. New Horizons for Baltic Sea Science. - 2013 August 26-30, Klaipėda; KU BPATPI; p. 126, ISBN 978-9986-31-417-2.

2012

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

1. Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L., Daunys D. Long term shoreline changes of the Lithuanian Baltic Sea continental coast // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 1-6, ISBN 978-1-4673-1414-5. 
2. Belous O., Balčiūnas A. Coastal zone contamination mitigation means // IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-10, Klaipėda, p. 1-6, ISBN 978-1-4673-1414-5. 
3. Burškytė V., Belous O. Klaipeda Seaport Key Sustainability Points // IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-10, Klaipėda, p. 1-8, ISBN 978-1-4673-1414-5. 
4. Dailidienė I., Glazačiovaitė E., Osadčij I. Bottom relief and water discharge changes in Nemunas Delta due to climate change during the last century // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 1-6, ISBN 978-1-4673-1414-5. 
5. Den Boer E., Szpadt R., Lukaszewska A., Thorin E., Jääskeläinen A., Lõõnik J., Belous O. Comparative assessment of waste-to-energy potential in European regions // 20th European Biomass Conference and Exhibition. - 2012 June 18-22, Milan, Italy; p. 1-6, ISBN 978-88-89407-54-7 (CD). 
6. Jurkin V., Kelpšaitė L. Upwelling by the Lithuanian coast: numerical prediction using GIS methods // Baltic International Symposium (BALTIC). IEEE/OES. - 2012 May 8-10, p. 1-5, ISBN 978-1-4673-1413-8, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6249197 
7. Visakavičius E., Bučas M., Kelpšaitė L., Figoras A. Unexpected experiment of sediment transport and its effect on the benthic habitat on the Baltic Sea nearshore area of Lithuania // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 1-6, ISBN 978-1-4673-1414-5. 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

1. Ambrazaitienė D., Zubrickaitė M. Hidroekosistemų tarša iš antropogeniškai paveiktų dirvožemių // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. - 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 344-348, ISSN 1822-4652. 
2. Belous O., Petrauskaitė L. Dumblių panaudojimo perspektyva Lietuvoje // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. - 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 325-328, ISSN 1822-4652. 
3. Burškytė V., Belous O. Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos sistemos analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. - 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 275-279, ISSN 1822-4652. 
4. Jankauskas K., Jankauskas G., Vasiljeva L., Vasiljeva L. I. SU(3)-kanoninės tankio matricos panaudojimas skaičiuojant atomo branduolio unitariosios U(3(A-1))-schemos tankio matricą // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. - 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 27-32, ISSN 1822-4652. 

Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

1. Thorin E., Den Boer E., Belous O., Song H. Waste energy - A review // International Conference of Applied Energy. ICAE. - 2012 July 5-8, Suzhou, China, p. 1-10. 

Tezės

1. Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L., Daunys D. Long term shoreline changes of the Lithuanian Baltic Sea continental coast // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 67. 
2. Baziukė D., Šiaulys A., Juščenko N. The assessment of species sensitivity: fuzzy logic approach // VI Congresso LaguNet. - 2012 Ottobre 2-31, Cagliari, p. 21. 
3. Belous O., Balčiūnas A. Coastal zone contamination mitigation means // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 70. 
4. Burškytė V., Belous O. Klaipeda Seaport Key Sustainability Points // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 73. 
5. Dailidienė I., Bairamova N., Baudler H. Comparison of long-term water level fluctuations between the South and South-East Baltic Lagoons // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 68. 
6. Dailidienė I., Baudler H., Grebliauskaitė E. Ice regime changes in the south and east lagoons of the Baltic sea // ECSA 51th International Symposium "Research & Management of Transitional waters. - 2012 September 23-27, Klaipėda, KU l-kla; p. 66, ISBN 978-9955-18-679-3. 
7. Dailidienė I., Glazačiovaitė E., Osadčij I., Jurkin V. Nemunas delta distributaries water discharge and riverbeds permeability changes in the context of climate change // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 14. 
8. Dailidienė I., Miltinytė G. Marine climate transformation to the continental climate in the region of Lithuanian Baltic sea coastal // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 85. 
9. Dailidienė I., Mingėlaitė T., Kozlov I. Mapping SST changes in SE Baltic Sea with MODIS data // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 86. 
10. Jankauskienė R., Andrašūnas V. Habitat suitability of round goby (Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) in Baltic sea Lithuanian coastal and Curonian lagoon // ECSA 51th International Symposium "Research & Management of Transitional waters. - 2012 September 23-27, Klaipėda, KU l-kla; p. 53, ISBN 978-9955-18-679-3. 
11. Jankauskienė R., Baranauskytė Z., Plauska K. Daily surface activity of the sandhopper Talitrus saltator (Amphipoda: Talitridae) on a eastern Baltic Sea beach // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 79. 
12. Jurkin V., Kelpšaitė L. Upwelling by the Lithuanian coast: numerical prediction using GIS methods // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 80. 
13. Kontautas A., Zolubas T. Small scale fishery management in coastal transitional waters: Curonian lagoon case // ECSA 51th International Symposium "Research & Management of Transitional waters. - 2012 September 23-27, Klaipėda, KU l-kla; p. 31, ISBN 978-9955-18-679-3. 
14. Kozlov I., Dailidienė I. High resolution satellite SAR winds of the SE Baltic Sea // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 83. 
15. Kozlov I., Dailidienė I., Korosov A., Klemas V., Mingėlaitė T. Space-based sea surface temperature of the Lithuanian transitional waters // ECSA 51th International Symposium "Research & Management of Transitional waters. - 2012 September 23-27, Klaipėda, KU l-kla; p. 33, ISBN 978-9955-18-679-3. 
16. Kozlov I., Mingėlaitė T., Dailidienė I. Modis-based evidence of coastal upwelling impact on Lithuanian transitional waters // ECSA 51th International Symposium "Research & Management of Transitional waters. - 2012 September 23-27, Klaipėda, KU l-kla; p. 77, ISBN 978-9955-18-679-3. 
17. Pustelnikovas O. Features of climate changes based on the chemical elements and palinological remnants distribution in the sediments and Late Pleistocene and Holocene deposits of the SE Baltic area // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 15. 
18. Pustelnikovas O., Melešytė M., Rudnickaitė E., Kaminskas D. The chemical elements and sedimentation types of deposits in the dug holes Dubičiai 1, 2 and Mūšos Tyrelis as indicators of Late Pleistocene and Holocene climate changes // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 18. 
19. Valaitis E., Gulbinskas S., Dailidienė I. Estimation of Harbour Reconstruction Influence to the Short-term Sea Level Fluctuation in Klaipėda Strait // 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC). - 2012 May 8-12, Klaipėda, p. 97.

  • Apgintos disertacijos

2017

Rasa Morkūnė (Uznytė) (2017, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Mitybos tinklas Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje: struktūra ir organinės medžiagos srautai (Food web of the Lithuanian Baltic sea coastal zone: structure and organic matter flows)" (vad. prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas)

2016

Martina Marič (2016, pagal Erasmus Mundus programą MARES) „Svetimkraštės rūšys Viduržemio jūros saugomose teritorijose: įvairovė, paplitimas ir poveikis (Non-indigenous species in the Mediterranean Marine Protected Areas: diversity, distribution and impacts)“ (vad. prof. habil. dr. Sergej Olenin, prof. Anna Occhipinti-Ambrogi (Italija) ir prof. dr. Marleen De Troch (Belgija)). PDF

2015

Aistė Paldavičienė (2015, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Cianotoksinai ir jų akumuliacija Kuršių mariose (Cyanotoxins and their accumulation in the Curonian Lagoon)“ (vad. prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas, kons. prof. dr. Hanna Mazur-Marzec (Lenkija)). PDF

Daniel Depellegrin (2015, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Ekologinių, ekonominių ir sociokultūrinių išteklių, skirtų Lietuvos Baltijos jūros pakrantės tvariai plėtrai, kompleksinis vertinimas (Integrated assessment of ecological, economic and socio – cultural resources for the sustainable development of the Lithuanian Baltic Sea coast)“ (vad. dr. Nerijus Blažauskas).

Sergej Suzdalev (2015, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Pavojingų medžiagų pasiskirstymas ir geocheminės anomalijos labai pakeisto vandens telkinio dugno nuosėdose (Hazardous substances distribution and geochemical anomalies in the sediments of a heavily modified water body)“ (vad. doc. dr. Saulius Gulbinskas). santrauka

Dmitrij Gerok (2015, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Baltijos jūros pietrytinės dalies bei gretimos sausumos geologinė sandara ir paleoįrėžių erdvinis paplitimas (Geological structure and spatial distribution of palaeo-incisions in the southeastern part of the Baltic Sea and adjacent land)“ (vad. prof. dr. Albertas Bitinas). PDFsantrauka

Algirdas Švanys (2015, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Alelopatiškai aktyvaus makrofito Myriophyllum spicatum poveikis potencialiai toksiškai Microcystis aeruginosa melsvabakterei (Effects of the allelopathically active macrophyte Myriophyllum spicatum on the potentially toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa)“ (vad. dr. Ričardas Paškauskas, kons. doc. dr. Sabine Hilt (Vokietija)). PDFsantrauka

Jolita Petkuvienė (2015, KU Ekologija ir aplinkotyra) „Fosforo formų kaita Kuršių mariose ir jos reikšmė eutrofikacijos procesui (Phosphorus Pool Variations in the Curonian Lagoon and its Implication to Eutrophication)“ (vad. prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas, kons. dr. Gianmarco Giordani (Italija)). PDFsantrauka

2012 - 2014

Aleksej Šaškov (2014, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Povandeninių nuotolinių vaizdo ir akustinių duomenų panaudojimas kiekybinei dugno biotopų identifikacijai, prognostiniam kartografavimui ir aiškinamųjų modelių kūrimui (Application of underwater remote imagery and acoustic data for quantitative benthic biotopes identification, predictive mapping and building of explanatory models)" (vad. prof. habil. dr. S. Olenin). PDF

Sigitas Šulčius (2013, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Virusų ir bakterijų sąveika skirtingose priekrantės ekosistemų sąlygose (Virus-bacteria interactions under different conditions of coastal ecosystems)" (vad. dr. R. Paškauskas). PDF 

Aleksas Narščius (2013, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Vandens svetimkraščių rūšių informacinių sistemų kūrimas ir taikymas (Development and application of the information systems on aquatic non-indigenous species)" (vad. prof. habil. dr. S. Olenin). PDF

Andrius Šiaulys (2013, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Empirinis makrozoobentoso rūšių pasiskirstymo modeliavimas ir dugno buveinių kokybės vertinimas (Empirical modelling of macrozoobenthos species distribution and benthic habitat quality assessment)" (vad. prof. habil. dr. S. Olenin, kons. prof. dr. D. Daunys). PDF

Evelina Grinienė (2013, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Planktono infuzorijų įvairovė ir funkcinis vaidmuo eutrofinėje priekrantės lagūnoje (Diversity and functional role of plankton ciliates in a eutrophic coastal lagoon)" (vad. doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė). PDF

Diana Vaičiūtė (2012, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Estuarinės kilmės vandens masių optiškai aktyvių komponentų ir fitoplanktono pasiskirstymo dėsningumai pietryčių Baltijoje (Distribution patterns of optically active components and phytoplankton in the estuarine plume in the south eastern Baltic Sea)" (vad. dr. R. Pilkaitytė, kons. doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė, doc. dr. D. Daunys). PDF 

Aurelija Samuilovienė (2012, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Genetinė lašišų (Salmo salar L.) ir šlakių (Salmo trutta L.) populiacijų struktūra Lietuvos upėse (Population genetic structure of Salmon (Salmo Salar L.) and sea trout (Salmo Trutta L.) in Lithuanian rivers)" (vad. dr. R. Gross (Estija)). PDF

2001 - 2011

Mindaugas Žilius (2011, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Deguonies ir maistmedziagių apykaita tarp dugno nuosėdų ir priedugninio vandens tranzitinėje borealinėje lagūnoje (Oxygen and nutrient exchange at the sediment-water interface in the eutrophic boreal lagoon at the Baltic Sea)" (vad. doc. dr. D. Daunys). PDF

Nerijus Nika (2011, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Šlakių Salmo trutta L. reprodukcijos ekologija ir efektyvumas mažame lygumų upelyje vakarų Lietuvoje (Reproductive ecology and success of sea trout Salmo trutta L. in a small lowland stream of Western Lithuania)"(vad. dr. T. Virbickas). PDF

Arvydas Švagždys (2010, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose" (vad. dr. R. Repečka). PDF

Loreta Kelpšaitė (2009). Talino Technologijos universitete apginta daktaro disertacija tema „Changing properties of wind waves and vessel wakes on the eastern coast of the Baltic Sea“.

Martynas Bučas (2009, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Raudondumblio šakotojo banguolio (Furcellaria Lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumai ir ekologinė reikšmė atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje (Distribution patterns and ecological role of the red alga Furcellaria Lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux off the exposed Baltic Sea coast of Lithuania)" (vad. prof. habil. dr. S. Olenin, kons. doc. dr. Darius Daunys). PDF 

Georg Umgiesser (2009, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Skaitinis modelis seklių lagūnų vandens kokybės tyrimui (A numerical model for water quality studies in shallow lagoons)" (kons. doc. dr. A. Razinkovas, doc. dr. P. Zemlys).  PDF

Tomas Ruginis (2009, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Margųjų upėtakių (Salmo trutta L.) mitybos ištekliai ir dietos ypatumai borealinės zonos mažose lygumų upėse" (vad. doc. dr. A. Razinkovas).

Jūratė Lesutienė (2009, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Kuršių marių zooplanktono ir nektobentoso trofinės sąveikos litoralės biotopuose (Food web of the Curonian lagoon: organic matter sources and feeding of mysids)" (vad. doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė, prof. dr. Elena Gorokhova (Švedija)). PDF

Anastasija Zaiko (2009, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Dvigeldžio invazinio moliusko Dreissena Polymorpha (Pallas, 1771) funkcinis vaidmuo Formuojant dugno buveines borealinės lagūnos ekosistemoje (Habitat engineering role of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) in the boreal lagoon ecosystem)" (vad. prof. habil. dr. S. Olenin, kons. doc. dr. Darius Daunys). PDF

Ali Ertürk (2008, KU Ekologija ir aplinkotyra) "Biogeninių medžiagų apkrovos modeliavimas estuarinėse lagūnose (Modelling the response of an estuarine lagoon to nutrient inputs)" (kons. doc. dr. A. Razinkovas, doc. dr. P. Zemlys).

Inga Dailidienė (2007). Vilniaus universitete apginta disertacija. Daktaro disertacijos tema: "Hidroklimatinių sąlygų kaitos ypatumai Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose".

Renata Pilkaitytė (2003) "Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse estuarinėse lagūnose" (vad. prof. habil. dr. J. Virbickas, kons.: doc. dr. A. Razinkovas, prof. dr. H. Schubert (Vokietija)).

Rita Jankauskienė (2001) "Ponto-Kaspijos aukštesniųjų vėžiagyvių bei žuvų lervų trofiniai ryšiai Kuršių marių litoralėje" (vad. habil. dr. J. Šyvokienė, kons. doc. dr. A. Razinkovas, prof. habil. dr. S. Olenin).

Darius Daunys (2001) Tema: Dugno makrofaunos kaitos dėsningumai ir vaidmuo seklioje priekrantės lagūnoje (vad. prof. habil. dr. S. Olenin).

Zita Rasuolė Gasiūnaitė (2000) "Planktono vėžiagyvių sezoninė dinamika ir erdvinis heterogeniškumas eutrofinėje priekrantės lagūnoje" (vad. doc. dr. A. Razinkovas).